Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

List of scientific papers contributed by Professor Bogdan Adamczyk

List of scientific papers contributed by Professor Bogdan Adamczyk 10.2478/v10246-012-0012-7 ANNALES U N I V E R S I TAT I S MAR IAE C U R I E - S K à O D O W S KA LUBLIN ­ POLONIA VOL. LXVII SECTIO AAA 2012 , ARTUR MARKOWSKI List of scienti¿c papers contributed by Professor Bogdan Adamczyk SPEKTROMETRIA MAS I ZJAWISKA JONIZACYJNE MASS SPECTROMETRY AND IONIZATION PHENOMENA B. Adamczyk: Radiofrequency mass spectrometer with Àat-cylinder system of analyzing electrodes, Biul. Lub. Tow. Nauk., 2 (1961), 108­109. B. Adamczyk, A. J. Boerboom, B. J. Schram, J. Kistemaker: Partial ionization cross section of He, Ne, H2, and CH4 for electrons from 20 to 500 eV, J. Chem. Phys., 44 (1966), 4540­4541. B. L. Schram, B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: A cycloidal mass spectrometer with 100% collection ef¿ciency, J. Scient. Instrum., 43 (1966), 638­640. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: A mass spectrometer for continuous analysis of gaseous compounds excreted by human skin, J. App. Physiology, 21 (1966), 1903­1906. B. Adamczyk: Cykloidalny spektrometr mas z caákowit transmisj jonów, Annales UMCS, sec. AA, 24/25, (1969/70), 142­156. B. Adamczyk: Pojedyncza i wielokrotna jonizacja atomów He, Ne i Ar elektronami o energii 25­600 eV, Annales UMCS, sec. AA, 24/25 (1969/70), 157­170. B. Adamczyk, S. Haáas: Jonizacja i dysocjacja cz steczek azotu elektronami o energii od 25 do 600 eV, Annales UMCS, Sec. AA 24/25 (1969/70), 180­186. B. Adamczyk: Pomiary przekrojów czynnych na jonizacj i dysocjacj cz steczek wody elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl. sec. C, 12, (1971), 13­16. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, and M. àukasiewicz: Partial ionization cross section of carbon dioxide by electrons (25­600 eV), Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 9 (1972), 407­412. S. Haáas, B. Adamczyk: Cross sections for the production of N2+, N+ and N2+ from nitrogen by electrons in energy range 16­600 eV, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 10 (1972/73), 157­160. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: Mass spectrometric study of the dymamics of gas transport through human skin to the lungs, J. Appl. Physiol., 34, 5 (1973), 718­721. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, A. E. de Vries: Second order pressure dependence of fragment peaks in mass spectra of water, methane and carbon dioxide, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 12 (1973), 314­315. B. Adamczyk, K. Bederski, L. Wójcik, A. Wasiak: Przekroje czynne na jonizacj tlenu elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 15 (1973), 85­87. B. Adamczyk, K. Zawalska: Anomalna produkcja jonów D2+ przy jonizacji D2O i CD4 elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-Fiz-Chem, 16 (1974), 43­45. B. Adamczyk, K. Bederski, W. Szyszko, L. Wójcik: Przekroje czynne na jonizacj argonu elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 17 1/2 (1976), 135­138. K. Bederski, L. Wójcik, B. Adamczyk, T. Sta ski: Pomiary przekrojów czynnych na jonizacj NO i CO2 elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-FizChem, 18, 2 (1976), 163­166. B. Adamczyk, K. Bederski, W. Szyszko, L. Wójcik: ródáo jonów do bada przekrojów czynnych na jonizacj atomów i molekuá elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-Fiz-Chem, 18, 2 (1976), 167­172. L. Wójcik, B. Adamczyk: Automatyczna lokalizacja wi zki jonów na kolektorze cykloidalnego spektrometru mas, Folia Soc. Scient. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 18, 2 (1976), 181­183. B. Adamczyk, K. Bederski, L. Wójcik, T. Sta ski: Pomiary przekrojów czynnych na jonizacj CO, N2, O2, N2O, Ar elektronami o energii 25 do 1000 eV, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-Fiz-Chem, 18, 2 (1976), 217­221. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Bederski, L. Wójcik: Oáówkowe termoemisyjne ródáo jonów, Annales UMCS, sec. AA, 28 (1973), 361­367. B. Adamczyk, L. Wójcik, K. Bederski, M. Pleszczy ski: Ogniskuj ce dziaáanie niejednorodnego pola elektrycznego w cykloidalnym spektrometrze mas, Annales UMCS, sec. AA, 28, (1973), 369­375. 22. L. Wójcik, K. Bederski, B. Adamczyk, M. Pleszczy ski: Przekroje czynne na wytwarzanie jonów O2+, O+, O22+, O2+ przy bombardowaniu tlenu elektronami, Annales UMCS, sec. AA, 28 (1973), 421­426. 23. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Bederski, L. Wójcik: Pencil type thermoemission ion source, Advances in Mass Spectrometry, 8, Heyden and Son Ltd., London (1980), 1798­1799. 24. K. Bederski, L. Wójcik, B. Adamczyk: Ionization of ammonia by electron impact at 25­1000 eV, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 35 (1980), 171­178. 25. T. Sta ski, B. Adamczyk, P. Paáczy ski: Dwukolektorowy cykloidalny spektrometr mas do badania oddziaáywa elektronów z wi zkami atomowymi i molekularnymi, I Konferencja Naukowa ,,Technologia Elektronowa" Wrocáaw­Karpacz, 24­27 wrze nia 1980, Prace Naukowe Politechniki Wrocáawskiej, 24 (1980), 53­55. 26. B. Adamczyk: Niektóre zastosowania spektrometru mas jako analizatora gazu, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 237 (1981), 185­ 199. 27. B. Adamczyk, E. Chomicz, L. Gáadyszewski, S. Haáas, C. Hara czyk, M. Kisielewicz, A. Latuszy ski, J. Lis, D. M czka, W. Rosi ski, J. Sielewiesiuk, G. Skrzetuska­Matusiewicz, J. Szaran, J. M. Zinkiewicz, W. uk: Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów, pod redakcj W. uka, PWN, Warszawa (1980), 1­489. 28. B. Adamczyk: Sylwetka prof. J. Kistemakera, akt nadania tytuáu doktora honoris causa profesorowi dr. Jacobowi Kistemakerowi 23 pa dziernika 1978. Sprawozdanie z dziaáalno ci Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej w roku akad. 1978/1979, UMCS (1981), 32­35. 29. B. Adamczyk: Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów w lubelskim o rodku ¿zyki, Annales UMCS, sec. AAA, 36/37, 1 (1981/82), 1­11. 30. B. Adamczyk: Wybrane zagadnienia spektrometrii mas w lubelskim o rodku ¿zyki ­ pami ci Prof. Wáodzimierza uka, Materiaáy 120. Konwersatorium Spektrometrii Atomowej Emisyjnej, Absorbcyjnej i Spektrometrii Mas, UMCS, Lublin 13­15 czerwca 1983 (1983), 5­10. 31. B. Adamczyk, J. D bek: New type of the "pencil" thermoemission ion source, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 46 (1983), 39­42. 32. T. Sta ski, B. Adamczyk: Measurements of dissociative ionization cross section of SF6 , by using double collector cycloidal mass spectrometer, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 46 (1983), 31­34. 33. B. Adamczyk, L. Michalak: Badanie rozkáadu nat enia wi zki atomowej w ródle jonów spektrometru mas przy u yciu modelu optycznego, Annales UMCS, sec AAA, 38, 15 (1983), 179­189. 34. B. Adamczyk: Kalkulacja rozkáadu nat enia wi zki molekularnej w ródle jonów z wi zk elektronow . Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 26 (1984), 9­12. 35. A. Wi niewski, B. Adamczyk: Rola elektronów wtórnych w procesie wytwarzania jonów wi zk elektronow , Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 26, 1 (1984), 13­16. 36. A. Wi niewski, B. Adamczyk: Wpáyw kon¿guracji pól: elektrycznego i magnetycznego na efekty wyró niania mas w ródle jonów z wi zk elektronow , Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem 26, 1 (1984), 17­20. 37. B. Adamczyk, L. Michalak, Characteristics of effusive molecular beam crossed by electron beam, Annales UMCS, sec. AAA, 40/41, 1 (1985/1986), 1­8. 38. B. Adamczyk, L. Michalak, Modeling of the molecular beam intensity distribution in the ion source of mass spectrometer by means of light beam, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 69, (1986), 163­174. 39. B. Adamczyk, L. Michalak: Effusive molecular beam crossed by electron beam and the optical model of this effect, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 71 (1986), 211­220. 40. B. Adamczyk, L. Michalak: Electron ionization of effusion molecular beam emitted by a rectangular channel and optical model of this effect, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 74 (1986), 319­326. 41. J. D bek, B. Adamczyk: Mass spectrometric investigation of pencil thermoemission ion source, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 75 (1987), 55­61. 42. L. Michalak, B. Adamczyk: Ion molecular reaction as an effect of crossing a highly non-homogeneous effusion molecular beam with an electron beam, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 85 (1988), 319­326. 43. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: Mass spectrometric temperature investigation of gas transport through a human body to the lungs, Biomedical Environmental Mass Spectrometry, 16 (1988), 455­456. 44. B. Adamczyk, W. Genuit, J. J. Boon: A simple approach to the dynamics headspace analysis of volatile Àavours using a gas chromatograph-photoionization mass spectrometer, Biomedical and Environmental Mass Spectrometry, 16 (1988), 373­375. 45. B. Adamczyk, K. Bederski, L. Wójcik: Mass spectrometric investigation of dissociative ionization of toxic gases by electrons at 20­1000 eV, Biomedical and Environmental Mass Spectrometry, 16 (1988), 415­417. 46. L. Michalak, B. Adamczyk: Investigation of chemical processes in corona discharge by means of quadrupole mass spectrometer, Rapid Communication in Mass Spectrometry, 2 (1988), 244­245. 47. L. Michalak, B. Adamczyk: Mass spectrometric investigation of dynamics of ozone and nitric oxide synthesis in the corona discharge, Nukleonika, 33 (1988), 301­314. 48. J. D bek, B. Adamczyk: Al+ beam generation by means of the pencil type thermoemission ion source, Phys. Stat. Sol. (a) 112 (1989), 829­833. 49. J. D bek B. Adamczyk: The application of the pencil thermoemission ion source for determination of the isotopic ratio 7Li:6Li in a monocrystalline LiF sample, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 90 (1989), 187­191. 50. B. Adamczyk, L. Michalak: Symulacja wietlna efuzyjnych wi zek molekularnych, Elektronika (wkáadka: Technika Pró niowa i Technologie Elektropró niowe) 7/9 (1990), 68­69. 51. J. D bek, B. Adamczyk: Termoemisyjne ródáa wi zek jonowych, Elektronika, 10 (1990), 12­17. 52. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Modeling of the molecular beam intensity distribution by means of infrared beam, Int. J. Mass Spectrometry Ion Processes, 105 (1991), 55­61. 53. B. Adamczyk, L. Michalak: Effusion Molecular Beams of High Intensity Crossed by an Electron Beam: Optical Modelling, Application in Mass Spectrometry, Ion Molecule Reactions, in: Advances in Atomic and Molecular Physics, ed. M. S. Z. Chaghtai, Today and Tommorow's Printers and Publishers, New Delhi (1991). 54 L. Michalak, B. Adamczyk, E. Marcinkowska: Temperature effect of ion/molecule reactions in water molecular beam crossed by an electrons beam, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 107 (1991), 9­16. 55. L. Michalak, B. Adamczyk: Light simulation of molecular beam epitaxy, Vacuum 42, 12 (1991), 735­739. 56. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska, Optical simulation of effusion molecular beam for MBE, Sixth European Conference on Molecular Beam Epitaxy and Related Growth Methods (EURO MBE­90) April 21­24, 1991, Tampere Hall, Tampere, Finland, Tampere University of Technology, 1991­ Cp3. 57. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Optical Modeling of MBE system, Vacuum 42, 15 (1991), 971­977. 58. L. Michalak, B. Adamczyk, M. A. Herman: Optical imulation of the beam Àux distribution from molecular beam epitaxy effusion sources, Vacuum, 43 (1992), 341­345. 59. B. Adamczyk, L. Michalak: Effusion Molecular Beams of High Intensity Crossed by an Electron Beam: Optical Modelling, Application in Mass Spectrometry, Ion-Molecule Reactions, Advanced in Atomic and Molecular Physics, (1992), 245­266, Proc. 7th Nat. Workshop and Conf. on Atomic and Mo- lecular Physics, ed. M. S. Z. Chaghtai, Today & Tomorrow's Printers, New Delhi 1992. 60. L. Michalak, B. Adamczyk: Calculations of a Molecular Beam Intensity Distribution from an Effusion Hole, Proc. Ninth European Conference on Dynamics of Molecular Collisions MOLEC IX, August 30 ­ September 4, 1992, Prague, Czechoslovakia (1992), 80­81. 61. L. Michalak, B. Adamczyk, M. A. Herman: Optical Simulation of the Beam Flux Distribution from Molecular Beam Epitaxy Effusion Sources, Vacuum, 43 (1992), 341­345. 62. L. Michalak, B. Adamczyk: Calculations of a Molecular Beam Intensity Distribution from an Effusion Hole, Proc. Ninth European Conference on Dynamics of Molecular Collisions MOLEC IX, August 30 ­ September 4, 1992, Prague, Czechoslovakia. 63. B. Adamczyk: Mass Spectrometric Investigations of Ion-Molecular Reactions in Gases, Selected Experiments, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Warszawa, 29­30 wrze nia 1993. 64. L. Wójcik, K. Bederski, B. Adamczyk: J. A. Herman: Mass Spectrometric Measurements of Ion-Molecule Reaction, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Warszawa, 29­30 wrze nia 1993. 65. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Investigations of Ionization Processes on the Crossing of an Effusion Molecular Beam with an Electron Beam, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Badania i zastosowania plazmy, Warszawa, 29­30 wrzesie 1993. 66. B. Adamczyk, L. Michalak: Niejednorodne Efuzyjne Wi zki Molekularne i Ich Zastosowanie, 3, Szkoáa Mielno '92, Nowoczesne Technologie Pró niowe, 26­28 listopada 1992, Koszalin (1993), 21­38. 67. L. Wójcik, K. Bederski, B. Adamczyk: J. A. Herman: Mass Spectrometric Measurements of Ion-Molecule Reaction, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Warszawa, 29­30 wrze nia 1993, 111­114. 68. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Infrared Simulation of Effusion Molecular Beams, in: Optoelectronic Science and Engineering '94, (eds) Da-Heng Wang, A. Consortini, J. B. Breckinridge, Proc. SPIE 2321 (1994), 369­371. 69. B. Adamczyk, L. Michalak: Optical simulation of effusion molecular beam, Slovenian-Hungarian-Croatian-Austrian Sixth Joint Vacuum Conference, 4 ­ 7 April 1995, Bled, Slovenia. 70. B. Adamczyk, L. Michalak: Optical simulation of effusion molecular beam, J. Exp. Theor. Phys., A4 (1995), 113­124. 71. B. Adamczyk: Mass spectrometer in selected biomedical investigations, Proc. of VIth Scienti¿c Conference on Electron Technology ELTE '97, 6­9 May 1997, Krynica Górska, 2 (1997), 225­228, in Polish. 72. A. Markowski, L. Micjalak, B. Adamczyk: Generation of ions on the crossing of the electron or photon beam with an effusion molecular beam, Proc. of the 7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia, 26­29 May 1997, Debrecen, Hungary, 261­262. 73. B. Adamczyk: Mass-spectrometric investigations "on-line" of ionization and dissociation of gases by electron impact, in: 1st Congress of the Polish Vacuum Society, Kraków, 25­30 May 1998, Abstracts, O.I.1 (1998), in Polish. 74. B. Adamczyk: Mass-spectrometric investigations "on-line" of ionization and dissociation of gases by electron impact, Proceedings of 1st Congress of the Polish Vacuum Society, Kraków, 25­30 May 1998, Wyd. Uniw. Jagiello skiego, 1 (1998), 37­41, in Polish. LOGOPEDIA ­ PROBLEMY J KANIA LOGOPAEDICS ­ STUTTERING PROBLEMS B. Adamczyk: Adwendung des Apparates fur die Erzeugung von künstlichem Wiederhall bei Behandlung des Stotterns, Folia Phoniatrica, 11 (1959), 216­ 218. B. Adamczyk: O mo liwo ci prowadzenia na terenie szkoáy üwicze rehabilitacyjnych z j kaj cymi si przy pomocy aparatu wytwarzaj cego echo, Logopedia, 1 (1960), 19­23. B. Adamczyk: Modèle du bégaiement bas sur retarde auditufdu feedback / echo arti¿ciel/ Proceedings of the First International Congress of Cybernetics Medicine, Naples, (1960), 1­4. B. Adamczyk: Próba wyja nienia mechanizmu j kania si , Logopedia, 2 (1963), 12­18. B. Adamczyk: Nowa metoda korekcji mowy u j kaj cych si przy pomocy sztucznego echa, Otolaryngologia Polska, 17 (1963), 482­484. B. Adamczyk: Korekcja mowy u j kaj cych si przeprowadzona drog telefoniczn z zastosowaniem sztucznego echa, Otolaryngologia Polska, 17 (1963), 479­481. W. Czarnecka-Papli ska, B. Adamczyk, W. Wojciechowski: Eksperymentalne kolonie dla dzieci j kaj cych si , Otolaryngologia Polska 17 (1963), 485­486. B. Adamczyk: Echo-telefoniczny system korekcji mowy u j kaj cych si , Logopedia, 5 (1964), 29­37. B. Adamczyk: Die Ergebnisse der Behandlung des Stotterns durch das Telephonosystem, De Therapia Vocis et Loquelae Societatis Internationalis Logopediae et Phoniatriae XIII Congressus Vindobonae Anno MCMLXV, 1 (1965), 433­435. 10. B. Adamczyk: Psychoterapeutische Faktoren der Behandlung des Stotterens mit der "Echo method", Folia Phoniatrica, 21 (1969), 300­306. 11. B. Adamczyk: Echo leczy, ,,Polska", 6, (1965), also in English, French, Spanish, German, and Swedish, 38­39. 12. B. Adamczyk, W. Kuniszyk: Application of speach reverberation by stammering therapy, 9th Conference of Physiological Acoustics and Psychoacoustics, The High Tatras, 31st August ­ 4th September 1971, 7­10. 13. B. Adamczyk: Psychoterapia i trening w metodzie "Echo", Logopedia 10 (1971), 46­52. 14. B. Adamczyk, L. Wójcik: Spiralna akustyczna linia opó niej ca jako korektor mowy, Folia Soc. Sci. Lubl. sec C, 12 (1971), 9­12. 15. B. Adamczyk, E. Sadowska, W. Kuniszyk-Jó kowiak: InÀuence of Reverberation on Stuttering, Folia Phoniatrica, 27 (1975), 1­5. 16. B. Adamczyk, E. Sadowska, W. Kuniszyk-Jó kowiak: Oddziaáywanie pogáosu na mow j kaj cych si , Logopedia, 12 (1975), 47­54. 17. B. Adamczyk, W. Kuniszyk­Jó kowiak, E. Sadowska: Wpáyw zespoáowego mówienia na mow j kaj cych si , Logopedia, 12 (1975), 55­68. 18. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, F. Jagieááo: Propagacja fal podáu nych w stalowych spr ynach rubowych, Folia Soc. Sci. Lubl., Mat-Fiz-Chem. 17, ½ (1976), 129­133. 19. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, F. Jagieááo: Rozchodzenie si fal w stalowych spiralach rubowych, Annales UMCS, AA, 29 (1974/75), 281­287. 20. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Sadowska: Correction effect in chorus speaking by stuttering people, XV-th International Congress of Logopaedics and Phoniatrics Iterlaken, August 25­29, 1974, (eds) E. Loebell, S. Karger ­ Basel, (1976) 1­5. 21. B. Adamczyk, E. Smoáka, W. Kuniszyk: Czynnik chóralnego mówienia w niektórych metodach terapii j kania, Studia Logopedica, Materiaáy Ogólnopolskiego Sympozjum 5­7 IX 1974 i 27­28 V, Uniwersytet Marii Curie-Skáodowskiej, Zakáad Logopedii, Lublin (1976), 5­13. 22. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Synchronizacja mówienia z echem i pogáosem w terapii j kania, Prace XXIV Otwartego Seminarium z Akustyki, Gda sk, Wáadysáawowo, Wrzesie 1977, (1977), 37­40. 23. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Echo reverberation correlation by inÀuence on stuttering, 17th Int. Congr. Logopedics and Phoniatrics, Copenhagen 1977 (1977), 311­317. 24 B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, F. Jagieááo: Próba badania wspóáruchów u j kaj cych si przy u yciu czujnika drga , Logopedia, 13 (1978), 43­47. 25. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Oddziaáywanie bod ców akustycznych na proces j kania, in: Akustyka mowy i diagnostyka akustyczna, Praca zbiorowa pod red. Janusza Kacprowskiego, IPPT PAN Warszawa 1980, 75­101. 26. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Wpáyw ¿ltrowanego echa i pogáosu na pr dko ü mówienia, Archiwum Akustyki, 18, 3, (1983), 285­294. 27. E. Smoáka, B. Adamczyk: Pomiary cz stotliwo ci podstawowej przy oddziaáywaniu echa i pogáosu na proces mówienia j kaj cych si , Logopedia, 14/15 (1983), 50­55. 28. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Eksperymentalne zastosowanie korektora pogáosowego w terapii j kaj cych si , Logopedia, 14/15 (1983), 39­49. 29. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak E. Smoáka: Stymulacja i kontrola procesu mówienia u j kaj cych si , in: Akustyka w technice i medycynie, Przegl d wyników bada w problemie mi dzyresortowym MR I-24 w latach 1981­1985, Koordynator prof. dr hab. Jerzy Ranachowski, IPPT PAN, Warszawa 1985, 239­244. 30. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak: Effect of echo reverberation of restricted information capacity on speech process, Folia Phoniatrica, 39, (1987), 9­17. 31. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Integrated stimulation of speech of stutterers by means of acoustical, optical and tactile signals, Logopedics and Phoniatrics, Proceedings of the XXth Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 3rd­7th August 1986, Sasakawa Hall and Miyako Inn Tokyo (1986), 227­273. 32. L. Kaczmarek, B. Adamczyk (red.): J kanie, Materiaáy IX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 24­25 wrze nia 1987, (1987), 1­83. 33. B. Adamczyk: 30 lat metody ,,echo", in: J kanie, pod redakcj L. Kaczmarka i B. Adamczyka, Lublin 1987, 7­14. 34. B. Adamczyk: Stowarzyszenie j kaj cych si na wiecie, in: J kanie, pod redakcj L. Kaczmarka i B. Adamczyka, Lublin 1987, 15­19. 35. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Zastosowanie zintegrowanego akustyczno-optycznego korektora mowy w terapii j kaj cych si in: J kanie, pod redakcj L. Kaczmarka i B. Adamczyka, Lublin 1987, 20­23. 36. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Stymulacja kanaáem sáuchowym, wzrokowym i dotykowym procesu mówienia j kaj cych si , Prace IPPT IFTR Reports, 2.23 ­ akustyka mowy, 29/1987, Warszawa 1987, 3­20. 37. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Effect of auditory and tactile echo and reverberation on stuttering, Proceedings ­ Supplement of 15 Congress of Union of the European Phoniatricians, (eds) G. Kittel and B. Schurenberg. Erlangen, 14­18 September, 1988 (1988), 103­105. B. Adamczyk: My great adventage with stuttering, Second International Conference on Self-help in Stuttering, Cologne, 11­14 August 1989, Abstract (1989), 100. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: The effect of tactile echo and reverberation on speach Àuency on stutterers, International Journal of Rehabilitation Research, 12/3/ (1989), 312­317. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk, E. Smoáka: Integrated auditory-visual ­ tactile echo in the speach therapy of stutterers, XXIst Congress of the international Association of Logopedics and Phoniatics, August 6­10, 1989, Prague, Proceedings, Vol. I (1990), 119­121. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Correlation between speach velocity decrease and speach Àuency in stutterers under echo reverberation, XXIst Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 6­10, 1989, Prague, Proceedings , Vol. I (1990), 152­154. E. Smoáka B. Adamczyk: The effect of echo and reverberation transmitted by the auditory and visual channels of stuttering, XXIst Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 6­10, 1989, Prague, Proceedings, Vol. I (1990), 179­181. B. Adamczyk, Z. Tarkowski (red.): Logopedia 17, Wspóáczesne trendy w logopedii, Materiaáy X Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 21 i 22 wrze nia 1990, UMCS (1990), 1­164. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, T. Szydáo: Ocena przez o rodki logopedyczne terapii j kania przy u yciu echo-korektora mowy, in: Wspóáczesne trendy w logopedii, Logopedia, 17, red. B. Adamczyk i Z. Tarkowski (1990), 9­17. B. Adamczyk, E. Smoáka: B. Saran: Wzrokowy autostymulator mowy dla j kaj cych si , in: Wspóáczesne trendy w logopedii, Logopedia, 17, (red.) B. Adamczyk i Z. Tarkowski (1990), 19­24. E. Smoáka, W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk, B. Koc-Kozáowiec: Zastosowanie echa w postaci sygnaáów akustycznych, optycznych i dotykowych w terapii j kania, in: Wspóáczesne trendy w logopedii, Logopedia, 17, red. B. Adamczyk i Z. Tarkowski (1990), 117­123. B. Adamczyk (ed.): Logopedia 18 (1991), 1­152. B. Adamczyk, Motywacja w terapii j kania, Logopedia, 18 (1991), 15­19. B. Koc-Kozáowiec, B. Adamczyk: Fonetyczna analiza j kania, Logopedia, 18 (1991), 59­64. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 19 (1992), 5­8. B. Adamczyk: Zawarto ü tlenu i dwutlenku w gla w powietrzu wydychanym przez j kaj cych si , Logopedia, 19 (1992), 5­8. 52. E. Smoáka, B. Adamczyk: InÀuence of visual echo and visual reverberation on speech Àuency in stutterers, Int. J. Rehabilitation Research, 15 (1992), 134­139. 53. B. Adamczyk (ed.): Logopedia 19 (1992), 1­76. 54. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Sterowanie procesem mówienia j kaj cych si sygnaáami akustycznymi, optycznymi i dotykowymi, Problemy wspóáczesnej psychologii, (eds) A. Biela, Cz. Walesa, Lublin, 2 (1992), 817­825. 55. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Sterowanie procesem mówienia j kaj cych si sygnaáami akustycznymi, optycznymi i dotykowymi, Problemy wspóáczesnej psychologii, (eds) A. Biela, Cz. Walesa, Lublin, 2 (1992), 817­825. 56. B. Adamczyk, E. Smoáka, W. Kuniszyk-Jó kowiak: Oneskorená akustická, optická a dotykowá spätná väzbá (echo a reverberácia) v terapii zajakavosti, Komplexná Rehabilitácia pri poruchách reþi a sluchu, Zostavil Dr Jozef Baláz, Bratislava, 1992, 39­42. 57. B. Adamczyk: Motivation of Stutterer in Speech Therapy, Folia Phoniatrica, XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany, 44 (1992), 3­4. 58. B. Adamczyk: Zawarto ü tlenu i dwutlenku w gla w powietrzu wydychanym przez j kaj cego si podczas mówienia, Logopedia, 19 (1992). 59. E. Smoáka, B. Adamczyk: InÀuence of visual echo and visual reverberation on speech Àuency in stutterers, International Journal of Rehabilitation Research, 15 (1992), 134­139. 60. E. Smoáka, B. Adamczyk: Visual Feedback for Stuttering Therapy, Folia Phoniatrica, XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany, 44 (1992), 75. 61. E. Smoáka, B. Adamczyk: Visual Feedback for Stuttering Therapy, Institute of Physics Annual Report 1992, 91. 62. B. Adamczyk: The concentration of oxygen and carbon dioxide in air expired by stutterer during speaking, Institute of Physics Annual Report 1992, 83. 63. B. Adamczyk: Motivation of Stutterer in Speech Therapy, Folia Phoniatrica, XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany. 64. B. Adamczyk: Koncentrácia kyslika a kysliünika uhliüiteho vo vydychavosti vzduchu u zajakavajuceho poüas reüi, VII Cele tátnu Logopedickú Konferenciu s medzinárodnou úüast'ou, 22­24 októbra, 1992, ilina, Czechoslovakia. 65. E. Smoáka, B. Adamczyk: Visual Feedback for Stuttering Therapy, Proceedings of the XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany, (ed.) E. Loebell, Hannover, 1993, paper no. 100 (3 pages). B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Poj cie synchronizacji w mówieniu chóralnym z echem i pogáosem w terapii j kania, Logopedia, 20 (1993), 5­15. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 20 (1993) 1­197. B. Adamczyk: Problemy Zaikovosti, Vedecká Konferencia s medzinárodnou úüast'ou, Michalovce, 30.06­2.07 1993, Slovakia. B. Adamczyk: Stuttering therapy with the "echo method", Proceedings of the 1st World Congress on Fluency Disorders, 8­12 August, 1994, Journal of Fluency Disorders, 9 (1994), 147. B. Adamczyk: Video-echo in stuttering therapy, IV Congress of People Who Stutter, 26­29 July 1995, Linkoping, Sweden. B. Adamczyk: Stuttering therapy with the "echo" method, Proceedings of the 1st World Congress on Fluency Disorders, 8­12 August 1994, Munich, Germany, (1995), 291­295. W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, B. Adamczyk: Effect of acoustical, visual and tactile echo on speech Àuency of stutterers, Fol. Phoniatr. Logopaed. 48 (1996), 193­200. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 23 (1996), 1­246. B. Adamczyk: The 33th Anniversary of the Polish Logopedic Society, Logopedia, 23 (1996) 5­8, in Polish. B. Adamczyk: Department of Applied Physics, Maria Curie-Skáodowska University, Lublin. Forty years of investigating stuttering, Logopedia, 23 (1996), 9­25, in Polish. B. Adamczyk, W. Kunszyk-Jó kowiak, E. Smoáka (eds.): Who is who in the Polish Logopediae, PTL, Lublin, 1996, 1­230, in Polish. B. Adamczyk, Video-echo-talking puppet as a delayed auditory-visual feedback aid for stutterers, Fourth Oxford DysÀuency Conference, St. Catherine's College, Oxford, England, 26­29 June 1996, Abstracts, p. 4. B. Adamczyk, B. Raczek: Correlations between the CO2 Concentration in the Air Exhaled While Speaking and Speech Fluency, Institute of Physics Annual Report 1996, 87. W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, B. Adamczyk: Effect of Acoustical, Visual and Tactile Reverberation on Speech Fluency of Stutterers, Institute of Physics Annual Report 1996, 93. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Auditory-Tactile Echo-Reverberating Stutterers' Speech Corrector, Institute of Physics Annual Report 1996, 95. B. Adamczyk, E. Smoáka: The InÀuence of Video-Echo on the Speaking Process, Institute of Physics Annual Report 1996, 99. 82. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 24 (1997), 1­136. 83. B. Adamczyk: Application of audio-echo, video-echo and reverberation in stuttering therapy in summer or winter camps conditions, Proc. of the Logopedic Workshop "Diagnosis and Therapy of Stutterers", Augustów, Poland, 5­8 June 1997, 46­52, in Polish. 84. B. Adamczyk, E. Smoáka: Professor Leon Kaczmarek as the founder and editor of "Logopedia", Logopedia, 24 (1997), 15­21. 85. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Auditory tactile echo-reverberating stutterers' speach corrector, in: Optoelectronic and Electronic Sensors II, (ed.) Z. Jankiewicz, Proc. SPIE 3054 (1997), 240­244. 86. B. Raczek, B. Adamczyk: Concentration of carbon dioxide in the air exhaled while speaking as an index of speaking ergonomics, Proc. of the Logopedic Workshop "Diagnosis and Therapy of Stutterers", Augustów, Poland, 5­8 June 1997, 53­58, in Polish. 87. B. Raczek, B. Adamczyk: Electric model RC as a model of emission of CO2 in process of respiration and speaking, Proc. of Xth National Scienti¿c Conference "Biocybernetics and Biomedical Engineering", Warsaw, Poland, 4­6 December 1997, Warszawa, 87­91, in Polish. 88. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 25 (1998), 1­196. 89. B. Adamczyk: Stutttering as an iceberg, Logopedia, 25 (1998), 15­18, in Polish. 90. B. Adamczyk: Forty years of investigations on application of echo and reverberation in the stuttering therapy, in: 5th World Congress for People who Stutter, Johannesburg, 5­9 July 1998, Summaries, 17, Johannesburg (1998). 91. B. Adamczyk: Audio-video-echo talking duck in stuttering therapy, in: XXIV Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics, Amsterdam, 23­27 August 1998, Program and Abstract Book, 6­7, Amsterdam (1998). 92. B. Adamczyk: Stuttering as an Iceberg, Institute of Physics Annual Report 1998, 85. 93. B. Raczek, B. Adamczyk, M. Jarecka: Capnographic Measurement Level of CO2 in the Air Exhaled while Speaking, Institute of Physics Annual Report 1998, 97. 94. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 26 (1999) (251 pages), in Polish. 95. B. Adamczyk: From President of Polish Logopedical Society, Logopedia, 26 (1999), 3­7, in Polish. 96. B. Adamczyk: Stuttering therapy for poor but willing people, Logopedia, 26 (1999), 15­26, in Polish. 97. B. Adamczyk: My Great Adventure with Polish Logopedic Society, Wiadomo ci Uniwersyteckie UMCS, 10 (1999), 18­19, in Polish. 98. B. Raczek, B. Adamczyk, A. Prószy ski: Emission of CO2 exhaled Chile eluent or disÀuent speaking, Proc. of XI National Conference of "Biocybernetics and Biomedical Engineering", Warszawa (1999), 324­328, in Polish. 99. B. Adamczyk:, Audio-Video-Echo "Talking Duck" in Stuttering Therapy, Proceedings of 24th Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics, (eds) Ph. Dejonckere, H. F. M. Peters, 2 (1999), 683­686. 100. B. Adamczyk: Stuttering therapy for the poor but willing, Institute of Physics Annual Report 1999, 73. 101. B. Raczek, B. Adamczyk: Concentration of CO2 in the air exhaled by stutterers and Àuent speakers during speaking, Institute of Physics Annual Report 1999, 89. 102. B. Raczek, B. Adamczyk: Changes of concentration of CO2 while Àuent or inÀuent speaking, Proc. of XLVIth Open Seminar of Acoustics, Kraków ­ Zakopane, 14­17 September 1999, 125­130, in Polish. 103. B. Raczek, B. Adamczyk: Emission in the Speaking Process of Stutterers and Fluent Speakers, Maintenance and Reliability, 7 (2000), 29­37. AGROFIZYKA AGROPHYSICS B. Adamczyk, B. Aramowicz, T. Olech, S. Gruszeczki, Z. Tryniecki: Pomiary wymiany gazowej w suchych ziarnach pszenicy ukáadów hel-powietrze, dwutlenek w gla-powietrze, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 18, 1 (1976), 61­66. B. Adamczyk, B. Aramowicz, T. Olech, M. Piáat: Oporowo-pojemno ciowy model pomiaru wymiany gazowej w ziarnistych ciaáach porowatych, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 18, 1 (1976), 55­60. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Transport niektórych gazów atomowych i molekularnych przez záo e nasion pszenicy, Roczniki Nauk Rolniczych, 72­C­4 (1977), 137­145. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Problem pomiaru parametrów wymiany gazowej w ziarnistych ciaáach porowatych, Folia Soc. Sci Lubl., Mat-Fiz-Chem, 19 (1977), 85­88. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Wymiana gazowa w suchym ziarnie pszenicy, Roczniki Nauk Rolniczych, 73­C­2 (1978), 9­16. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Transport of gases in dry weat grain, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 203 (1978), 301­305. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Diffusion of gases through a layer of wheat grain, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 203 (1978), 309­311. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Modelowanie procesów dyfuzyjnych w o rodkach porowatych, Roczniki Nauk Rolniczych, 73­C­4 (1978), 175­185. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska: Wyznaczanie parametrów wymiany gazowej w suchych ziarnach pszenicy, Roczniki Nauk Rolniczych, 74­C­2 (1980), 7­16. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, P. Paáczy ski, T. Sta ski, B. Styk: Pomiary parametrów dyfuzyjnych warstwy ziarna zbó , Roczniki Nauk Rolniczych, 74-C-5 (1980), 9­16. B. Adamczyk, B. Aramowicz: The effect of some factors on the diffusion properties of wheat grain, Proceedings of the II International Conference on Physical Properties of Agricultural Materials, Gödölö, Hungary, 26­28 August 1980, 7, 84 (1980), 1­7. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska-Malec, B. Styk: Badanie wpáywu niektórych parametrów agrotechnicznych na parametry dyfuzyjne warstwy ziarna pszenicy ozimej, Roczniki Nauk Rolniczych, C-75-1 (1981), 199­266. B. Aramowicz, B. Kornas-Czuwar, B. Adamczyk: Parametry dyfuzyjne warstwy modelowo uszkodzonego ziarna pszenicy, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 258 (1983), 471­477. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: Anwendungsmöglihkeit der Massenspektometric in der Gasen- un Wasser Bewegungsuntersuchung in manchen biologischen System, Physic Und Landwirschaft, Beträge der 3. Wissenschaftlichen Tagung Agrophysik, vom 3. bis 6. December 1984 in schloss Reihardsbrunn, DDR, 124­127. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: Parametry dyfuzyjne ziarniaków trzech odmian pszenicy zró nicowanych pod wzgl dem czynników agrotechnicznych, Roczniki Nauk Rolniczych, 76­C­1 (1985), 127­131. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: The effect of fertilization level on the process of difussion of helium in wheat grain, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 304 (1985), 81­84. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski, S. Grundas, Gas diffusion and absorption of stain in wheat grain with various internal stuctures, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 304 (1985), 85­89. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: Proces dyfuzji gazu w ziarniakach pszenicy poddanych obci eniom mechanicznym, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 320 (1987), 59­62. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: The investigation of water transport in wheat grain using D2O as labeled water, Trietija Nacjonale Simpozijum Fiziki-Sielskostopansko Proizwodstwo, Pleven, Bulgaria, 28­30 September (1989) 70­73. 20. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: Methods of investigation into moisture transport in cereal grain using D2O as the labeled water, 4th International Conference on Physical Properties of Agriculture Materials and Their InÀuence on Technical Processes, Rostock, September 4­8, 1989, vol. 1 (1989), 20­25. 21. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: A method of water transport in wheat grains using Deuterium Oxide D2O as labeled water, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 370, (1989), 7­10. 22. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: Investigation into moisture transport parameters in wheat grain using D2O as labeled water, Drying 91, ed. A. S. Mujumdar, I. Filkova, Elsevier, Amsterdam (1992), 423­434. 23. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur, Water­Vapour Parameters in the Wheat Grain of Various Endosperm Structure, Institute of Physics Annual Report 1992, 85. 24. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: Water vapour transport/sorption studies in wheat grain and silica gel, 5th International Conference on Physical Properties of Agricultural Materials, Bonn, September 6­8, (1993), 15. 25. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur, B. Styk: Investigations of the Moisture Sorption Process in the Wheat Grain Using D2O as the Labelled Water, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 399, (1993), 1­6. INNE PUBLIKACJE OTHER PUBLICATIONS B. Adamczyk, W. Staszewski: On the longitudinal attraction and repulsion of spheres in vibrating air, Acta Phys. Pol., 15 (1956), 43­47. W. Staszewski, B. Adamczyk: O siáach pomi dzy kulkami w polu akustycznym, Prace II Seminarium Otwartego z Akustyki, Olsztyn (1955), 95­102. W. Staszewski, B. Adamczyk: Spontaneous electri¿cation of dust ¿gures in Kundt's tube, J. Acoust. Soc. America, 30 (1958), 987­989. B. Adamczyk, B. Michalak, E. Urba ska: A new method of telemeasurements of deviations from monolinearity of helicopter blades, Folia Soc. Sci. Lubl. 2 (1962), 128­129. B. Adamczyk, Z. Kozyra, M. Sobolewska: Mercurial collector with low level of resistance noise, Folia Soc. Sci. Lubl. 2 (19620, 126­127. B. Adamczyk: Prostownik iskrowy, Fizyka w Szkole, 2 (1955), 89­99. B. Adamczyk: Destylarka wodna-automat z ogrzewaniem elektrolitycznym i cháodzeniem powietrznym, Chemia w Szkole, 35 (1957), 267­271. B. Adamczyk, E. Dowgird: Obserwacja mira y na szosie, Fizyka w Szkole, 5 (1957), 292­295. B. Adamczyk, B. Wierciak: Pomiary izotopowe, Fizyka w Szkole, 4 (1957), 241­243. B. Adamczyk, W. Grunwald, S. Kapiszewski, J. Mielnik, M. Piasecka, B. Wierciak: Pracownia Fizyczna (red.) E. Dowgird, Lublin (1958), 1­178. B. Adamczyk, M. Subotowicz: Profesor Wacáaw Staszewski (1892­1970), Post py Fizyki, 21, 4 (1970), 431­436. B. Adamczyk, M. àukasiewicz, L. Wójcik, T. Gáazowski, D. Adach: Issliedowanie zamaslennosti anodirowannych powierchnostiej, Zawodskaja Laboratoria, 3 (1973), 307. B. Adamczyk, L. Wójcik, M. àukasiewicz, T. Gáazowski, D. Adach: Zastosowanie efektu zwil ania przy badaniu zatáuszczenia powierzchni blach duraluminiowych anodowanych, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 17, 1/2 (1976), 11­16. B. Adamczyk, M. àukasiewicz, L. Wójcik, J. D bek, D. Adach, T. Gáazowski: Fluorescencyjna metoda wykrywania zatáuszczenia zmywaczy i powierzchni duraluminiowej, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 17, 1/2 (1976), 17­20. B. Adamczyk: An optical metod of Tele-measurement of nonlinearity of helicopter propeller blades, Physics in Industry, (eds) E. O'Mongain and C. P. O'Toole, Pergamon Press, Oxford­New York, (1976), 151­155. J. D bek, B. Adamczyk, Z. Rybczy ski, M. Plewa: Badanie korelacji pomi dzy gazow przepuszczalno cia klejonych powierzchni a jako ci klejenia, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 19 (1977) 13­16. B. Adamczyk: Professor dr Emanuel Trembaczowski (1924­1993), Wiadomo ci Uniwersyteckie, 3, 3 (19), Lublin, (1993). B. Adamczyk: Poster Seminars for the 4th and 5th Year Students of Physics (Teaching Methods at Universities), Institute of Physics Annual Report 1993, 85. B. Adamczyk: U Brata Alberta. Rozmowa z ksi dzem Janem Mazurem, Listy Rotaria skie, 3, 4 (6), 1993, 16. B. Adamczyk: Professor dr Emanuel Trembaczowski (1924­1993), Wiadomo ci Uniwersyteckie, 3, 3 (19), Lublin, (1993). B. Adamczyk, T. Durakiewicz: Pró nia jako temat na XXXIV Pokazach z Fizyki, Lublin 1993, Technologia Elektronowa, V Konferencja Naukowa ELTE '94, Szczyrk, kwiecie 1994. B. Adamczyk: Póá wieku ¿zyki w UMCS. II. O rodek ¿zyki do wiadczalnej UMCS w latach 1976­1994, Annales UMCS, Physica AAA (1994), 45­64. B. Adamczyk: Department of Applied Physics at the Institute of Physics in the 50-th Anniversary of Maria Curie-Skáodowska University, Institute of Physics Annual Report 1994, 76. 24. B. Adamczyk: My View of the Present Institute of Physics in the 50-th Anniversary of Maria Curie-Skáodowska University, Institute of Physics Annual Report 1994, 75. 25. B. Adamczyk: Zakáad Fizyki Stosowanej IF UMCS w 50-lecie Uniwersytetu, Annales UMCS, Physica AAA (1994), 115­138. 26. B. Adamczyk: Video-Echo ­ Talking Puppet as a Delayed Auditory ­ Visual Feedback Aid for Stutterers, Institute of Physics Annual Report 1995, 67. 27. B. Adamczyk: My Adventure with Agrophysics, Polish Society of Agrophysics, Biuletyn Informacyjny, 8 (1999), 7­11, in Polish. 28. B. Adamczyk, L. Michalak: Ecological experiments on physics, XI "School Physics with Elements of Agrophysics", Lublin, 27­28 September 1999, Wyd. Nauk. FRNA 2 (1999), 13­21, in Polish. PATENTY PATENTS B. Adamczyk: Sposób korekcji mowy drog telefoniczn oraz urz dzenie do stosowania tego sposobu, Patent nr 47696 (1964), zgáoszono (submitted in) 1962. B. Adamczyk: Sposób zdalnego pomiaru niewspóátorowo ci áopat wirnika no nego migáowca i urz dzenie do stosowania tego sposobu, Patent nr 78389 (1976), zgáoszono (submitted in) 1972. B. Adamczyk, B. Aramowicz: Termoemisyjne ródáo jonów, Patent nr 86074 (1978), (submitted in) zgáoszono 1974. B. Adamczyk, J. D bek, J. Koperwas: Sposób oceny przydatno ci duraluminiowych powierzchni anodowanych do klejenia, Patent nr 96725 (1979), zgáoszono (submitted in) 1979. T. Olech, B. Adamczyk, J. Siewielec, J. D bek: Sposób i urz dzenie do oceny przydatno ci duraluminiowych powierzchni do klejenia, Patent nr 131276 (1986), zgáoszono (submitted in) 1979. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, Z. Bie yca: Pogáosowy korektor mowy, Patent nr 122489 (1986), zgáoszono (submitted in) 1979. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, Z. Skorzy ski, J. Czarnota: Echo-rewerberacyjny korektor mowy dla j kaj cych si , Patent nr 130362 (1986), zgáoszono (submitted in) 1980. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Physica de Gruyter

List of scientific papers contributed by Professor Bogdan Adamczyk

Annales UMCS, Physica , Volume 67 (1) – Jan 1, 2012

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/list-of-scientific-papers-contributed-by-professor-bogdan-adamczyk-iJ9iD084Ll
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2012 by the
ISSN
0137-6861
DOI
10.2478/v10246-012-0012-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

10.2478/v10246-012-0012-7 ANNALES U N I V E R S I TAT I S MAR IAE C U R I E - S K à O D O W S KA LUBLIN ­ POLONIA VOL. LXVII SECTIO AAA 2012 , ARTUR MARKOWSKI List of scienti¿c papers contributed by Professor Bogdan Adamczyk SPEKTROMETRIA MAS I ZJAWISKA JONIZACYJNE MASS SPECTROMETRY AND IONIZATION PHENOMENA B. Adamczyk: Radiofrequency mass spectrometer with Àat-cylinder system of analyzing electrodes, Biul. Lub. Tow. Nauk., 2 (1961), 108­109. B. Adamczyk, A. J. Boerboom, B. J. Schram, J. Kistemaker: Partial ionization cross section of He, Ne, H2, and CH4 for electrons from 20 to 500 eV, J. Chem. Phys., 44 (1966), 4540­4541. B. L. Schram, B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: A cycloidal mass spectrometer with 100% collection ef¿ciency, J. Scient. Instrum., 43 (1966), 638­640. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: A mass spectrometer for continuous analysis of gaseous compounds excreted by human skin, J. App. Physiology, 21 (1966), 1903­1906. B. Adamczyk: Cykloidalny spektrometr mas z caákowit transmisj jonów, Annales UMCS, sec. AA, 24/25, (1969/70), 142­156. B. Adamczyk: Pojedyncza i wielokrotna jonizacja atomów He, Ne i Ar elektronami o energii 25­600 eV, Annales UMCS, sec. AA, 24/25 (1969/70), 157­170. B. Adamczyk, S. Haáas: Jonizacja i dysocjacja cz steczek azotu elektronami o energii od 25 do 600 eV, Annales UMCS, Sec. AA 24/25 (1969/70), 180­186. B. Adamczyk: Pomiary przekrojów czynnych na jonizacj i dysocjacj cz steczek wody elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl. sec. C, 12, (1971), 13­16. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, and M. àukasiewicz: Partial ionization cross section of carbon dioxide by electrons (25­600 eV), Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 9 (1972), 407­412. S. Haáas, B. Adamczyk: Cross sections for the production of N2+, N+ and N2+ from nitrogen by electrons in energy range 16­600 eV, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 10 (1972/73), 157­160. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: Mass spectrometric study of the dymamics of gas transport through human skin to the lungs, J. Appl. Physiol., 34, 5 (1973), 718­721. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, A. E. de Vries: Second order pressure dependence of fragment peaks in mass spectra of water, methane and carbon dioxide, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 12 (1973), 314­315. B. Adamczyk, K. Bederski, L. Wójcik, A. Wasiak: Przekroje czynne na jonizacj tlenu elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 15 (1973), 85­87. B. Adamczyk, K. Zawalska: Anomalna produkcja jonów D2+ przy jonizacji D2O i CD4 elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-Fiz-Chem, 16 (1974), 43­45. B. Adamczyk, K. Bederski, W. Szyszko, L. Wójcik: Przekroje czynne na jonizacj argonu elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 17 1/2 (1976), 135­138. K. Bederski, L. Wójcik, B. Adamczyk, T. Sta ski: Pomiary przekrojów czynnych na jonizacj NO i CO2 elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-FizChem, 18, 2 (1976), 163­166. B. Adamczyk, K. Bederski, W. Szyszko, L. Wójcik: ródáo jonów do bada przekrojów czynnych na jonizacj atomów i molekuá elektronami, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-Fiz-Chem, 18, 2 (1976), 167­172. L. Wójcik, B. Adamczyk: Automatyczna lokalizacja wi zki jonów na kolektorze cykloidalnego spektrometru mas, Folia Soc. Scient. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 18, 2 (1976), 181­183. B. Adamczyk, K. Bederski, L. Wójcik, T. Sta ski: Pomiary przekrojów czynnych na jonizacj CO, N2, O2, N2O, Ar elektronami o energii 25 do 1000 eV, Folia Soc. Scient. Lubl., Mat-Fiz-Chem, 18, 2 (1976), 217­221. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Bederski, L. Wójcik: Oáówkowe termoemisyjne ródáo jonów, Annales UMCS, sec. AA, 28 (1973), 361­367. B. Adamczyk, L. Wójcik, K. Bederski, M. Pleszczy ski: Ogniskuj ce dziaáanie niejednorodnego pola elektrycznego w cykloidalnym spektrometrze mas, Annales UMCS, sec. AA, 28, (1973), 369­375. 22. L. Wójcik, K. Bederski, B. Adamczyk, M. Pleszczy ski: Przekroje czynne na wytwarzanie jonów O2+, O+, O22+, O2+ przy bombardowaniu tlenu elektronami, Annales UMCS, sec. AA, 28 (1973), 421­426. 23. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Bederski, L. Wójcik: Pencil type thermoemission ion source, Advances in Mass Spectrometry, 8, Heyden and Son Ltd., London (1980), 1798­1799. 24. K. Bederski, L. Wójcik, B. Adamczyk: Ionization of ammonia by electron impact at 25­1000 eV, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 35 (1980), 171­178. 25. T. Sta ski, B. Adamczyk, P. Paáczy ski: Dwukolektorowy cykloidalny spektrometr mas do badania oddziaáywa elektronów z wi zkami atomowymi i molekularnymi, I Konferencja Naukowa ,,Technologia Elektronowa" Wrocáaw­Karpacz, 24­27 wrze nia 1980, Prace Naukowe Politechniki Wrocáawskiej, 24 (1980), 53­55. 26. B. Adamczyk: Niektóre zastosowania spektrometru mas jako analizatora gazu, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 237 (1981), 185­ 199. 27. B. Adamczyk, E. Chomicz, L. Gáadyszewski, S. Haáas, C. Hara czyk, M. Kisielewicz, A. Latuszy ski, J. Lis, D. M czka, W. Rosi ski, J. Sielewiesiuk, G. Skrzetuska­Matusiewicz, J. Szaran, J. M. Zinkiewicz, W. uk: Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów, pod redakcj W. uka, PWN, Warszawa (1980), 1­489. 28. B. Adamczyk: Sylwetka prof. J. Kistemakera, akt nadania tytuáu doktora honoris causa profesorowi dr. Jacobowi Kistemakerowi 23 pa dziernika 1978. Sprawozdanie z dziaáalno ci Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej w roku akad. 1978/1979, UMCS (1981), 32­35. 29. B. Adamczyk: Spektrometria mas i elektromagnetyczna separacja izotopów w lubelskim o rodku ¿zyki, Annales UMCS, sec. AAA, 36/37, 1 (1981/82), 1­11. 30. B. Adamczyk: Wybrane zagadnienia spektrometrii mas w lubelskim o rodku ¿zyki ­ pami ci Prof. Wáodzimierza uka, Materiaáy 120. Konwersatorium Spektrometrii Atomowej Emisyjnej, Absorbcyjnej i Spektrometrii Mas, UMCS, Lublin 13­15 czerwca 1983 (1983), 5­10. 31. B. Adamczyk, J. D bek: New type of the "pencil" thermoemission ion source, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 46 (1983), 39­42. 32. T. Sta ski, B. Adamczyk: Measurements of dissociative ionization cross section of SF6 , by using double collector cycloidal mass spectrometer, Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., 46 (1983), 31­34. 33. B. Adamczyk, L. Michalak: Badanie rozkáadu nat enia wi zki atomowej w ródle jonów spektrometru mas przy u yciu modelu optycznego, Annales UMCS, sec AAA, 38, 15 (1983), 179­189. 34. B. Adamczyk: Kalkulacja rozkáadu nat enia wi zki molekularnej w ródle jonów z wi zk elektronow . Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 26 (1984), 9­12. 35. A. Wi niewski, B. Adamczyk: Rola elektronów wtórnych w procesie wytwarzania jonów wi zk elektronow , Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 26, 1 (1984), 13­16. 36. A. Wi niewski, B. Adamczyk: Wpáyw kon¿guracji pól: elektrycznego i magnetycznego na efekty wyró niania mas w ródle jonów z wi zk elektronow , Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem 26, 1 (1984), 17­20. 37. B. Adamczyk, L. Michalak, Characteristics of effusive molecular beam crossed by electron beam, Annales UMCS, sec. AAA, 40/41, 1 (1985/1986), 1­8. 38. B. Adamczyk, L. Michalak, Modeling of the molecular beam intensity distribution in the ion source of mass spectrometer by means of light beam, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 69, (1986), 163­174. 39. B. Adamczyk, L. Michalak: Effusive molecular beam crossed by electron beam and the optical model of this effect, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 71 (1986), 211­220. 40. B. Adamczyk, L. Michalak: Electron ionization of effusion molecular beam emitted by a rectangular channel and optical model of this effect, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 74 (1986), 319­326. 41. J. D bek, B. Adamczyk: Mass spectrometric investigation of pencil thermoemission ion source, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 75 (1987), 55­61. 42. L. Michalak, B. Adamczyk: Ion molecular reaction as an effect of crossing a highly non-homogeneous effusion molecular beam with an electron beam, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 85 (1988), 319­326. 43. B. Adamczyk, A. J. H. Boerboom, J. Kistemaker: Mass spectrometric temperature investigation of gas transport through a human body to the lungs, Biomedical Environmental Mass Spectrometry, 16 (1988), 455­456. 44. B. Adamczyk, W. Genuit, J. J. Boon: A simple approach to the dynamics headspace analysis of volatile Àavours using a gas chromatograph-photoionization mass spectrometer, Biomedical and Environmental Mass Spectrometry, 16 (1988), 373­375. 45. B. Adamczyk, K. Bederski, L. Wójcik: Mass spectrometric investigation of dissociative ionization of toxic gases by electrons at 20­1000 eV, Biomedical and Environmental Mass Spectrometry, 16 (1988), 415­417. 46. L. Michalak, B. Adamczyk: Investigation of chemical processes in corona discharge by means of quadrupole mass spectrometer, Rapid Communication in Mass Spectrometry, 2 (1988), 244­245. 47. L. Michalak, B. Adamczyk: Mass spectrometric investigation of dynamics of ozone and nitric oxide synthesis in the corona discharge, Nukleonika, 33 (1988), 301­314. 48. J. D bek, B. Adamczyk: Al+ beam generation by means of the pencil type thermoemission ion source, Phys. Stat. Sol. (a) 112 (1989), 829­833. 49. J. D bek B. Adamczyk: The application of the pencil thermoemission ion source for determination of the isotopic ratio 7Li:6Li in a monocrystalline LiF sample, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 90 (1989), 187­191. 50. B. Adamczyk, L. Michalak: Symulacja wietlna efuzyjnych wi zek molekularnych, Elektronika (wkáadka: Technika Pró niowa i Technologie Elektropró niowe) 7/9 (1990), 68­69. 51. J. D bek, B. Adamczyk: Termoemisyjne ródáa wi zek jonowych, Elektronika, 10 (1990), 12­17. 52. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Modeling of the molecular beam intensity distribution by means of infrared beam, Int. J. Mass Spectrometry Ion Processes, 105 (1991), 55­61. 53. B. Adamczyk, L. Michalak: Effusion Molecular Beams of High Intensity Crossed by an Electron Beam: Optical Modelling, Application in Mass Spectrometry, Ion Molecule Reactions, in: Advances in Atomic and Molecular Physics, ed. M. S. Z. Chaghtai, Today and Tommorow's Printers and Publishers, New Delhi (1991). 54 L. Michalak, B. Adamczyk, E. Marcinkowska: Temperature effect of ion/molecule reactions in water molecular beam crossed by an electrons beam, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 107 (1991), 9­16. 55. L. Michalak, B. Adamczyk: Light simulation of molecular beam epitaxy, Vacuum 42, 12 (1991), 735­739. 56. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska, Optical simulation of effusion molecular beam for MBE, Sixth European Conference on Molecular Beam Epitaxy and Related Growth Methods (EURO MBE­90) April 21­24, 1991, Tampere Hall, Tampere, Finland, Tampere University of Technology, 1991­ Cp3. 57. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Optical Modeling of MBE system, Vacuum 42, 15 (1991), 971­977. 58. L. Michalak, B. Adamczyk, M. A. Herman: Optical imulation of the beam Àux distribution from molecular beam epitaxy effusion sources, Vacuum, 43 (1992), 341­345. 59. B. Adamczyk, L. Michalak: Effusion Molecular Beams of High Intensity Crossed by an Electron Beam: Optical Modelling, Application in Mass Spectrometry, Ion-Molecule Reactions, Advanced in Atomic and Molecular Physics, (1992), 245­266, Proc. 7th Nat. Workshop and Conf. on Atomic and Mo- lecular Physics, ed. M. S. Z. Chaghtai, Today & Tomorrow's Printers, New Delhi 1992. 60. L. Michalak, B. Adamczyk: Calculations of a Molecular Beam Intensity Distribution from an Effusion Hole, Proc. Ninth European Conference on Dynamics of Molecular Collisions MOLEC IX, August 30 ­ September 4, 1992, Prague, Czechoslovakia (1992), 80­81. 61. L. Michalak, B. Adamczyk, M. A. Herman: Optical Simulation of the Beam Flux Distribution from Molecular Beam Epitaxy Effusion Sources, Vacuum, 43 (1992), 341­345. 62. L. Michalak, B. Adamczyk: Calculations of a Molecular Beam Intensity Distribution from an Effusion Hole, Proc. Ninth European Conference on Dynamics of Molecular Collisions MOLEC IX, August 30 ­ September 4, 1992, Prague, Czechoslovakia. 63. B. Adamczyk: Mass Spectrometric Investigations of Ion-Molecular Reactions in Gases, Selected Experiments, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Warszawa, 29­30 wrze nia 1993. 64. L. Wójcik, K. Bederski, B. Adamczyk: J. A. Herman: Mass Spectrometric Measurements of Ion-Molecule Reaction, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Warszawa, 29­30 wrze nia 1993. 65. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Investigations of Ionization Processes on the Crossing of an Effusion Molecular Beam with an Electron Beam, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Badania i zastosowania plazmy, Warszawa, 29­30 wrzesie 1993. 66. B. Adamczyk, L. Michalak: Niejednorodne Efuzyjne Wi zki Molekularne i Ich Zastosowanie, 3, Szkoáa Mielno '92, Nowoczesne Technologie Pró niowe, 26­28 listopada 1992, Koszalin (1993), 21­38. 67. L. Wójcik, K. Bederski, B. Adamczyk: J. A. Herman: Mass Spectrometric Measurements of Ion-Molecule Reaction, Sympozjum Naukowe Plazma '93, Warszawa, 29­30 wrze nia 1993, 111­114. 68. B. Adamczyk, L. Michalak, E. Marcinkowska: Infrared Simulation of Effusion Molecular Beams, in: Optoelectronic Science and Engineering '94, (eds) Da-Heng Wang, A. Consortini, J. B. Breckinridge, Proc. SPIE 2321 (1994), 369­371. 69. B. Adamczyk, L. Michalak: Optical simulation of effusion molecular beam, Slovenian-Hungarian-Croatian-Austrian Sixth Joint Vacuum Conference, 4 ­ 7 April 1995, Bled, Slovenia. 70. B. Adamczyk, L. Michalak: Optical simulation of effusion molecular beam, J. Exp. Theor. Phys., A4 (1995), 113­124. 71. B. Adamczyk: Mass spectrometer in selected biomedical investigations, Proc. of VIth Scienti¿c Conference on Electron Technology ELTE '97, 6­9 May 1997, Krynica Górska, 2 (1997), 225­228, in Polish. 72. A. Markowski, L. Micjalak, B. Adamczyk: Generation of ions on the crossing of the electron or photon beam with an effusion molecular beam, Proc. of the 7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia, 26­29 May 1997, Debrecen, Hungary, 261­262. 73. B. Adamczyk: Mass-spectrometric investigations "on-line" of ionization and dissociation of gases by electron impact, in: 1st Congress of the Polish Vacuum Society, Kraków, 25­30 May 1998, Abstracts, O.I.1 (1998), in Polish. 74. B. Adamczyk: Mass-spectrometric investigations "on-line" of ionization and dissociation of gases by electron impact, Proceedings of 1st Congress of the Polish Vacuum Society, Kraków, 25­30 May 1998, Wyd. Uniw. Jagiello skiego, 1 (1998), 37­41, in Polish. LOGOPEDIA ­ PROBLEMY J KANIA LOGOPAEDICS ­ STUTTERING PROBLEMS B. Adamczyk: Adwendung des Apparates fur die Erzeugung von künstlichem Wiederhall bei Behandlung des Stotterns, Folia Phoniatrica, 11 (1959), 216­ 218. B. Adamczyk: O mo liwo ci prowadzenia na terenie szkoáy üwicze rehabilitacyjnych z j kaj cymi si przy pomocy aparatu wytwarzaj cego echo, Logopedia, 1 (1960), 19­23. B. Adamczyk: Modèle du bégaiement bas sur retarde auditufdu feedback / echo arti¿ciel/ Proceedings of the First International Congress of Cybernetics Medicine, Naples, (1960), 1­4. B. Adamczyk: Próba wyja nienia mechanizmu j kania si , Logopedia, 2 (1963), 12­18. B. Adamczyk: Nowa metoda korekcji mowy u j kaj cych si przy pomocy sztucznego echa, Otolaryngologia Polska, 17 (1963), 482­484. B. Adamczyk: Korekcja mowy u j kaj cych si przeprowadzona drog telefoniczn z zastosowaniem sztucznego echa, Otolaryngologia Polska, 17 (1963), 479­481. W. Czarnecka-Papli ska, B. Adamczyk, W. Wojciechowski: Eksperymentalne kolonie dla dzieci j kaj cych si , Otolaryngologia Polska 17 (1963), 485­486. B. Adamczyk: Echo-telefoniczny system korekcji mowy u j kaj cych si , Logopedia, 5 (1964), 29­37. B. Adamczyk: Die Ergebnisse der Behandlung des Stotterns durch das Telephonosystem, De Therapia Vocis et Loquelae Societatis Internationalis Logopediae et Phoniatriae XIII Congressus Vindobonae Anno MCMLXV, 1 (1965), 433­435. 10. B. Adamczyk: Psychoterapeutische Faktoren der Behandlung des Stotterens mit der "Echo method", Folia Phoniatrica, 21 (1969), 300­306. 11. B. Adamczyk: Echo leczy, ,,Polska", 6, (1965), also in English, French, Spanish, German, and Swedish, 38­39. 12. B. Adamczyk, W. Kuniszyk: Application of speach reverberation by stammering therapy, 9th Conference of Physiological Acoustics and Psychoacoustics, The High Tatras, 31st August ­ 4th September 1971, 7­10. 13. B. Adamczyk: Psychoterapia i trening w metodzie "Echo", Logopedia 10 (1971), 46­52. 14. B. Adamczyk, L. Wójcik: Spiralna akustyczna linia opó niej ca jako korektor mowy, Folia Soc. Sci. Lubl. sec C, 12 (1971), 9­12. 15. B. Adamczyk, E. Sadowska, W. Kuniszyk-Jó kowiak: InÀuence of Reverberation on Stuttering, Folia Phoniatrica, 27 (1975), 1­5. 16. B. Adamczyk, E. Sadowska, W. Kuniszyk-Jó kowiak: Oddziaáywanie pogáosu na mow j kaj cych si , Logopedia, 12 (1975), 47­54. 17. B. Adamczyk, W. Kuniszyk­Jó kowiak, E. Sadowska: Wpáyw zespoáowego mówienia na mow j kaj cych si , Logopedia, 12 (1975), 55­68. 18. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, F. Jagieááo: Propagacja fal podáu nych w stalowych spr ynach rubowych, Folia Soc. Sci. Lubl., Mat-Fiz-Chem. 17, ½ (1976), 129­133. 19. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, F. Jagieááo: Rozchodzenie si fal w stalowych spiralach rubowych, Annales UMCS, AA, 29 (1974/75), 281­287. 20. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Sadowska: Correction effect in chorus speaking by stuttering people, XV-th International Congress of Logopaedics and Phoniatrics Iterlaken, August 25­29, 1974, (eds) E. Loebell, S. Karger ­ Basel, (1976) 1­5. 21. B. Adamczyk, E. Smoáka, W. Kuniszyk: Czynnik chóralnego mówienia w niektórych metodach terapii j kania, Studia Logopedica, Materiaáy Ogólnopolskiego Sympozjum 5­7 IX 1974 i 27­28 V, Uniwersytet Marii Curie-Skáodowskiej, Zakáad Logopedii, Lublin (1976), 5­13. 22. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Synchronizacja mówienia z echem i pogáosem w terapii j kania, Prace XXIV Otwartego Seminarium z Akustyki, Gda sk, Wáadysáawowo, Wrzesie 1977, (1977), 37­40. 23. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Echo reverberation correlation by inÀuence on stuttering, 17th Int. Congr. Logopedics and Phoniatrics, Copenhagen 1977 (1977), 311­317. 24 B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, F. Jagieááo: Próba badania wspóáruchów u j kaj cych si przy u yciu czujnika drga , Logopedia, 13 (1978), 43­47. 25. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Oddziaáywanie bod ców akustycznych na proces j kania, in: Akustyka mowy i diagnostyka akustyczna, Praca zbiorowa pod red. Janusza Kacprowskiego, IPPT PAN Warszawa 1980, 75­101. 26. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Wpáyw ¿ltrowanego echa i pogáosu na pr dko ü mówienia, Archiwum Akustyki, 18, 3, (1983), 285­294. 27. E. Smoáka, B. Adamczyk: Pomiary cz stotliwo ci podstawowej przy oddziaáywaniu echa i pogáosu na proces mówienia j kaj cych si , Logopedia, 14/15 (1983), 50­55. 28. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Eksperymentalne zastosowanie korektora pogáosowego w terapii j kaj cych si , Logopedia, 14/15 (1983), 39­49. 29. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak E. Smoáka: Stymulacja i kontrola procesu mówienia u j kaj cych si , in: Akustyka w technice i medycynie, Przegl d wyników bada w problemie mi dzyresortowym MR I-24 w latach 1981­1985, Koordynator prof. dr hab. Jerzy Ranachowski, IPPT PAN, Warszawa 1985, 239­244. 30. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak: Effect of echo reverberation of restricted information capacity on speech process, Folia Phoniatrica, 39, (1987), 9­17. 31. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Integrated stimulation of speech of stutterers by means of acoustical, optical and tactile signals, Logopedics and Phoniatrics, Proceedings of the XXth Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 3rd­7th August 1986, Sasakawa Hall and Miyako Inn Tokyo (1986), 227­273. 32. L. Kaczmarek, B. Adamczyk (red.): J kanie, Materiaáy IX Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 24­25 wrze nia 1987, (1987), 1­83. 33. B. Adamczyk: 30 lat metody ,,echo", in: J kanie, pod redakcj L. Kaczmarka i B. Adamczyka, Lublin 1987, 7­14. 34. B. Adamczyk: Stowarzyszenie j kaj cych si na wiecie, in: J kanie, pod redakcj L. Kaczmarka i B. Adamczyka, Lublin 1987, 15­19. 35. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Zastosowanie zintegrowanego akustyczno-optycznego korektora mowy w terapii j kaj cych si in: J kanie, pod redakcj L. Kaczmarka i B. Adamczyka, Lublin 1987, 20­23. 36. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Stymulacja kanaáem sáuchowym, wzrokowym i dotykowym procesu mówienia j kaj cych si , Prace IPPT IFTR Reports, 2.23 ­ akustyka mowy, 29/1987, Warszawa 1987, 3­20. 37. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Effect of auditory and tactile echo and reverberation on stuttering, Proceedings ­ Supplement of 15 Congress of Union of the European Phoniatricians, (eds) G. Kittel and B. Schurenberg. Erlangen, 14­18 September, 1988 (1988), 103­105. B. Adamczyk: My great adventage with stuttering, Second International Conference on Self-help in Stuttering, Cologne, 11­14 August 1989, Abstract (1989), 100. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: The effect of tactile echo and reverberation on speach Àuency on stutterers, International Journal of Rehabilitation Research, 12/3/ (1989), 312­317. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk, E. Smoáka: Integrated auditory-visual ­ tactile echo in the speach therapy of stutterers, XXIst Congress of the international Association of Logopedics and Phoniatics, August 6­10, 1989, Prague, Proceedings, Vol. I (1990), 119­121. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Correlation between speach velocity decrease and speach Àuency in stutterers under echo reverberation, XXIst Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 6­10, 1989, Prague, Proceedings , Vol. I (1990), 152­154. E. Smoáka B. Adamczyk: The effect of echo and reverberation transmitted by the auditory and visual channels of stuttering, XXIst Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 6­10, 1989, Prague, Proceedings, Vol. I (1990), 179­181. B. Adamczyk, Z. Tarkowski (red.): Logopedia 17, Wspóáczesne trendy w logopedii, Materiaáy X Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 21 i 22 wrze nia 1990, UMCS (1990), 1­164. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, T. Szydáo: Ocena przez o rodki logopedyczne terapii j kania przy u yciu echo-korektora mowy, in: Wspóáczesne trendy w logopedii, Logopedia, 17, red. B. Adamczyk i Z. Tarkowski (1990), 9­17. B. Adamczyk, E. Smoáka: B. Saran: Wzrokowy autostymulator mowy dla j kaj cych si , in: Wspóáczesne trendy w logopedii, Logopedia, 17, (red.) B. Adamczyk i Z. Tarkowski (1990), 19­24. E. Smoáka, W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk, B. Koc-Kozáowiec: Zastosowanie echa w postaci sygnaáów akustycznych, optycznych i dotykowych w terapii j kania, in: Wspóáczesne trendy w logopedii, Logopedia, 17, red. B. Adamczyk i Z. Tarkowski (1990), 117­123. B. Adamczyk (ed.): Logopedia 18 (1991), 1­152. B. Adamczyk, Motywacja w terapii j kania, Logopedia, 18 (1991), 15­19. B. Koc-Kozáowiec, B. Adamczyk: Fonetyczna analiza j kania, Logopedia, 18 (1991), 59­64. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 19 (1992), 5­8. B. Adamczyk: Zawarto ü tlenu i dwutlenku w gla w powietrzu wydychanym przez j kaj cych si , Logopedia, 19 (1992), 5­8. 52. E. Smoáka, B. Adamczyk: InÀuence of visual echo and visual reverberation on speech Àuency in stutterers, Int. J. Rehabilitation Research, 15 (1992), 134­139. 53. B. Adamczyk (ed.): Logopedia 19 (1992), 1­76. 54. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Sterowanie procesem mówienia j kaj cych si sygnaáami akustycznymi, optycznymi i dotykowymi, Problemy wspóáczesnej psychologii, (eds) A. Biela, Cz. Walesa, Lublin, 2 (1992), 817­825. 55. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Sterowanie procesem mówienia j kaj cych si sygnaáami akustycznymi, optycznymi i dotykowymi, Problemy wspóáczesnej psychologii, (eds) A. Biela, Cz. Walesa, Lublin, 2 (1992), 817­825. 56. B. Adamczyk, E. Smoáka, W. Kuniszyk-Jó kowiak: Oneskorená akustická, optická a dotykowá spätná väzbá (echo a reverberácia) v terapii zajakavosti, Komplexná Rehabilitácia pri poruchách reþi a sluchu, Zostavil Dr Jozef Baláz, Bratislava, 1992, 39­42. 57. B. Adamczyk: Motivation of Stutterer in Speech Therapy, Folia Phoniatrica, XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany, 44 (1992), 3­4. 58. B. Adamczyk: Zawarto ü tlenu i dwutlenku w gla w powietrzu wydychanym przez j kaj cego si podczas mówienia, Logopedia, 19 (1992). 59. E. Smoáka, B. Adamczyk: InÀuence of visual echo and visual reverberation on speech Àuency in stutterers, International Journal of Rehabilitation Research, 15 (1992), 134­139. 60. E. Smoáka, B. Adamczyk: Visual Feedback for Stuttering Therapy, Folia Phoniatrica, XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany, 44 (1992), 75. 61. E. Smoáka, B. Adamczyk: Visual Feedback for Stuttering Therapy, Institute of Physics Annual Report 1992, 91. 62. B. Adamczyk: The concentration of oxygen and carbon dioxide in air expired by stutterer during speaking, Institute of Physics Annual Report 1992, 83. 63. B. Adamczyk: Motivation of Stutterer in Speech Therapy, Folia Phoniatrica, XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany. 64. B. Adamczyk: Koncentrácia kyslika a kysliünika uhliüiteho vo vydychavosti vzduchu u zajakavajuceho poüas reüi, VII Cele tátnu Logopedickú Konferenciu s medzinárodnou úüast'ou, 22­24 októbra, 1992, ilina, Czechoslovakia. 65. E. Smoáka, B. Adamczyk: Visual Feedback for Stuttering Therapy, Proceedings of the XXIInd World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, August 9­14, 1992, Hannover, Germany, (ed.) E. Loebell, Hannover, 1993, paper no. 100 (3 pages). B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka: Poj cie synchronizacji w mówieniu chóralnym z echem i pogáosem w terapii j kania, Logopedia, 20 (1993), 5­15. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 20 (1993) 1­197. B. Adamczyk: Problemy Zaikovosti, Vedecká Konferencia s medzinárodnou úüast'ou, Michalovce, 30.06­2.07 1993, Slovakia. B. Adamczyk: Stuttering therapy with the "echo method", Proceedings of the 1st World Congress on Fluency Disorders, 8­12 August, 1994, Journal of Fluency Disorders, 9 (1994), 147. B. Adamczyk: Video-echo in stuttering therapy, IV Congress of People Who Stutter, 26­29 July 1995, Linkoping, Sweden. B. Adamczyk: Stuttering therapy with the "echo" method, Proceedings of the 1st World Congress on Fluency Disorders, 8­12 August 1994, Munich, Germany, (1995), 291­295. W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, B. Adamczyk: Effect of acoustical, visual and tactile echo on speech Àuency of stutterers, Fol. Phoniatr. Logopaed. 48 (1996), 193­200. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 23 (1996), 1­246. B. Adamczyk: The 33th Anniversary of the Polish Logopedic Society, Logopedia, 23 (1996) 5­8, in Polish. B. Adamczyk: Department of Applied Physics, Maria Curie-Skáodowska University, Lublin. Forty years of investigating stuttering, Logopedia, 23 (1996), 9­25, in Polish. B. Adamczyk, W. Kunszyk-Jó kowiak, E. Smoáka (eds.): Who is who in the Polish Logopediae, PTL, Lublin, 1996, 1­230, in Polish. B. Adamczyk, Video-echo-talking puppet as a delayed auditory-visual feedback aid for stutterers, Fourth Oxford DysÀuency Conference, St. Catherine's College, Oxford, England, 26­29 June 1996, Abstracts, p. 4. B. Adamczyk, B. Raczek: Correlations between the CO2 Concentration in the Air Exhaled While Speaking and Speech Fluency, Institute of Physics Annual Report 1996, 87. W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, B. Adamczyk: Effect of Acoustical, Visual and Tactile Reverberation on Speech Fluency of Stutterers, Institute of Physics Annual Report 1996, 93. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Auditory-Tactile Echo-Reverberating Stutterers' Speech Corrector, Institute of Physics Annual Report 1996, 95. B. Adamczyk, E. Smoáka: The InÀuence of Video-Echo on the Speaking Process, Institute of Physics Annual Report 1996, 99. 82. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 24 (1997), 1­136. 83. B. Adamczyk: Application of audio-echo, video-echo and reverberation in stuttering therapy in summer or winter camps conditions, Proc. of the Logopedic Workshop "Diagnosis and Therapy of Stutterers", Augustów, Poland, 5­8 June 1997, 46­52, in Polish. 84. B. Adamczyk, E. Smoáka: Professor Leon Kaczmarek as the founder and editor of "Logopedia", Logopedia, 24 (1997), 15­21. 85. W. Kuniszyk-Jó kowiak, B. Adamczyk: Auditory tactile echo-reverberating stutterers' speach corrector, in: Optoelectronic and Electronic Sensors II, (ed.) Z. Jankiewicz, Proc. SPIE 3054 (1997), 240­244. 86. B. Raczek, B. Adamczyk: Concentration of carbon dioxide in the air exhaled while speaking as an index of speaking ergonomics, Proc. of the Logopedic Workshop "Diagnosis and Therapy of Stutterers", Augustów, Poland, 5­8 June 1997, 53­58, in Polish. 87. B. Raczek, B. Adamczyk: Electric model RC as a model of emission of CO2 in process of respiration and speaking, Proc. of Xth National Scienti¿c Conference "Biocybernetics and Biomedical Engineering", Warsaw, Poland, 4­6 December 1997, Warszawa, 87­91, in Polish. 88. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 25 (1998), 1­196. 89. B. Adamczyk: Stutttering as an iceberg, Logopedia, 25 (1998), 15­18, in Polish. 90. B. Adamczyk: Forty years of investigations on application of echo and reverberation in the stuttering therapy, in: 5th World Congress for People who Stutter, Johannesburg, 5­9 July 1998, Summaries, 17, Johannesburg (1998). 91. B. Adamczyk: Audio-video-echo talking duck in stuttering therapy, in: XXIV Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics, Amsterdam, 23­27 August 1998, Program and Abstract Book, 6­7, Amsterdam (1998). 92. B. Adamczyk: Stuttering as an Iceberg, Institute of Physics Annual Report 1998, 85. 93. B. Raczek, B. Adamczyk, M. Jarecka: Capnographic Measurement Level of CO2 in the Air Exhaled while Speaking, Institute of Physics Annual Report 1998, 97. 94. B. Adamczyk (ed.): Logopedia, 26 (1999) (251 pages), in Polish. 95. B. Adamczyk: From President of Polish Logopedical Society, Logopedia, 26 (1999), 3­7, in Polish. 96. B. Adamczyk: Stuttering therapy for poor but willing people, Logopedia, 26 (1999), 15­26, in Polish. 97. B. Adamczyk: My Great Adventure with Polish Logopedic Society, Wiadomo ci Uniwersyteckie UMCS, 10 (1999), 18­19, in Polish. 98. B. Raczek, B. Adamczyk, A. Prószy ski: Emission of CO2 exhaled Chile eluent or disÀuent speaking, Proc. of XI National Conference of "Biocybernetics and Biomedical Engineering", Warszawa (1999), 324­328, in Polish. 99. B. Adamczyk:, Audio-Video-Echo "Talking Duck" in Stuttering Therapy, Proceedings of 24th Congress of International Association of Logopedics and Phoniatrics, (eds) Ph. Dejonckere, H. F. M. Peters, 2 (1999), 683­686. 100. B. Adamczyk: Stuttering therapy for the poor but willing, Institute of Physics Annual Report 1999, 73. 101. B. Raczek, B. Adamczyk: Concentration of CO2 in the air exhaled by stutterers and Àuent speakers during speaking, Institute of Physics Annual Report 1999, 89. 102. B. Raczek, B. Adamczyk: Changes of concentration of CO2 while Àuent or inÀuent speaking, Proc. of XLVIth Open Seminar of Acoustics, Kraków ­ Zakopane, 14­17 September 1999, 125­130, in Polish. 103. B. Raczek, B. Adamczyk: Emission in the Speaking Process of Stutterers and Fluent Speakers, Maintenance and Reliability, 7 (2000), 29­37. AGROFIZYKA AGROPHYSICS B. Adamczyk, B. Aramowicz, T. Olech, S. Gruszeczki, Z. Tryniecki: Pomiary wymiany gazowej w suchych ziarnach pszenicy ukáadów hel-powietrze, dwutlenek w gla-powietrze, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 18, 1 (1976), 61­66. B. Adamczyk, B. Aramowicz, T. Olech, M. Piáat: Oporowo-pojemno ciowy model pomiaru wymiany gazowej w ziarnistych ciaáach porowatych, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 18, 1 (1976), 55­60. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Transport niektórych gazów atomowych i molekularnych przez záo e nasion pszenicy, Roczniki Nauk Rolniczych, 72­C­4 (1977), 137­145. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Problem pomiaru parametrów wymiany gazowej w ziarnistych ciaáach porowatych, Folia Soc. Sci Lubl., Mat-Fiz-Chem, 19 (1977), 85­88. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Wymiana gazowa w suchym ziarnie pszenicy, Roczniki Nauk Rolniczych, 73­C­2 (1978), 9­16. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Transport of gases in dry weat grain, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 203 (1978), 301­305. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Diffusion of gases through a layer of wheat grain, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 203 (1978), 309­311. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, T. Olech: Modelowanie procesów dyfuzyjnych w o rodkach porowatych, Roczniki Nauk Rolniczych, 73­C­4 (1978), 175­185. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska: Wyznaczanie parametrów wymiany gazowej w suchych ziarnach pszenicy, Roczniki Nauk Rolniczych, 74­C­2 (1980), 7­16. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska, P. Paáczy ski, T. Sta ski, B. Styk: Pomiary parametrów dyfuzyjnych warstwy ziarna zbó , Roczniki Nauk Rolniczych, 74-C-5 (1980), 9­16. B. Adamczyk, B. Aramowicz: The effect of some factors on the diffusion properties of wheat grain, Proceedings of the II International Conference on Physical Properties of Agricultural Materials, Gödölö, Hungary, 26­28 August 1980, 7, 84 (1980), 1­7. B. Adamczyk, B. Aramowicz, K. Goáaszewska-Malec, B. Styk: Badanie wpáywu niektórych parametrów agrotechnicznych na parametry dyfuzyjne warstwy ziarna pszenicy ozimej, Roczniki Nauk Rolniczych, C-75-1 (1981), 199­266. B. Aramowicz, B. Kornas-Czuwar, B. Adamczyk: Parametry dyfuzyjne warstwy modelowo uszkodzonego ziarna pszenicy, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 258 (1983), 471­477. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: Anwendungsmöglihkeit der Massenspektometric in der Gasen- un Wasser Bewegungsuntersuchung in manchen biologischen System, Physic Und Landwirschaft, Beträge der 3. Wissenschaftlichen Tagung Agrophysik, vom 3. bis 6. December 1984 in schloss Reihardsbrunn, DDR, 124­127. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: Parametry dyfuzyjne ziarniaków trzech odmian pszenicy zró nicowanych pod wzgl dem czynników agrotechnicznych, Roczniki Nauk Rolniczych, 76­C­1 (1985), 127­131. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: The effect of fertilization level on the process of difussion of helium in wheat grain, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 304 (1985), 81­84. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski, S. Grundas, Gas diffusion and absorption of stain in wheat grain with various internal stuctures, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 304 (1985), 85­89. B. Adamczyk, B. Aramowicz, P. Staszewski: Proces dyfuzji gazu w ziarniakach pszenicy poddanych obci eniom mechanicznym, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 320 (1987), 59­62. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: The investigation of water transport in wheat grain using D2O as labeled water, Trietija Nacjonale Simpozijum Fiziki-Sielskostopansko Proizwodstwo, Pleven, Bulgaria, 28­30 September (1989) 70­73. 20. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: Methods of investigation into moisture transport in cereal grain using D2O as the labeled water, 4th International Conference on Physical Properties of Agriculture Materials and Their InÀuence on Technical Processes, Rostock, September 4­8, 1989, vol. 1 (1989), 20­25. 21. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: A method of water transport in wheat grains using Deuterium Oxide D2O as labeled water, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 370, (1989), 7­10. 22. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: Investigation into moisture transport parameters in wheat grain using D2O as labeled water, Drying 91, ed. A. S. Mujumdar, I. Filkova, Elsevier, Amsterdam (1992), 423­434. 23. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur, Water­Vapour Parameters in the Wheat Grain of Various Endosperm Structure, Institute of Physics Annual Report 1992, 85. 24. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur: Water vapour transport/sorption studies in wheat grain and silica gel, 5th International Conference on Physical Properties of Agricultural Materials, Bonn, September 6­8, (1993), 15. 25. B. Aramowicz, B. Adamczyk, A. Musur, B. Styk: Investigations of the Moisture Sorption Process in the Wheat Grain Using D2O as the Labelled Water, Zeszyty Problemowe Post pów Nauk Rolniczych, 399, (1993), 1­6. INNE PUBLIKACJE OTHER PUBLICATIONS B. Adamczyk, W. Staszewski: On the longitudinal attraction and repulsion of spheres in vibrating air, Acta Phys. Pol., 15 (1956), 43­47. W. Staszewski, B. Adamczyk: O siáach pomi dzy kulkami w polu akustycznym, Prace II Seminarium Otwartego z Akustyki, Olsztyn (1955), 95­102. W. Staszewski, B. Adamczyk: Spontaneous electri¿cation of dust ¿gures in Kundt's tube, J. Acoust. Soc. America, 30 (1958), 987­989. B. Adamczyk, B. Michalak, E. Urba ska: A new method of telemeasurements of deviations from monolinearity of helicopter blades, Folia Soc. Sci. Lubl. 2 (1962), 128­129. B. Adamczyk, Z. Kozyra, M. Sobolewska: Mercurial collector with low level of resistance noise, Folia Soc. Sci. Lubl. 2 (19620, 126­127. B. Adamczyk: Prostownik iskrowy, Fizyka w Szkole, 2 (1955), 89­99. B. Adamczyk: Destylarka wodna-automat z ogrzewaniem elektrolitycznym i cháodzeniem powietrznym, Chemia w Szkole, 35 (1957), 267­271. B. Adamczyk, E. Dowgird: Obserwacja mira y na szosie, Fizyka w Szkole, 5 (1957), 292­295. B. Adamczyk, B. Wierciak: Pomiary izotopowe, Fizyka w Szkole, 4 (1957), 241­243. B. Adamczyk, W. Grunwald, S. Kapiszewski, J. Mielnik, M. Piasecka, B. Wierciak: Pracownia Fizyczna (red.) E. Dowgird, Lublin (1958), 1­178. B. Adamczyk, M. Subotowicz: Profesor Wacáaw Staszewski (1892­1970), Post py Fizyki, 21, 4 (1970), 431­436. B. Adamczyk, M. àukasiewicz, L. Wójcik, T. Gáazowski, D. Adach: Issliedowanie zamaslennosti anodirowannych powierchnostiej, Zawodskaja Laboratoria, 3 (1973), 307. B. Adamczyk, L. Wójcik, M. àukasiewicz, T. Gáazowski, D. Adach: Zastosowanie efektu zwil ania przy badaniu zatáuszczenia powierzchni blach duraluminiowych anodowanych, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 17, 1/2 (1976), 11­16. B. Adamczyk, M. àukasiewicz, L. Wójcik, J. D bek, D. Adach, T. Gáazowski: Fluorescencyjna metoda wykrywania zatáuszczenia zmywaczy i powierzchni duraluminiowej, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 17, 1/2 (1976), 17­20. B. Adamczyk: An optical metod of Tele-measurement of nonlinearity of helicopter propeller blades, Physics in Industry, (eds) E. O'Mongain and C. P. O'Toole, Pergamon Press, Oxford­New York, (1976), 151­155. J. D bek, B. Adamczyk, Z. Rybczy ski, M. Plewa: Badanie korelacji pomi dzy gazow przepuszczalno cia klejonych powierzchni a jako ci klejenia, Folia Soc. Sci. Lubl. Mat-Fiz-Chem, 19 (1977) 13­16. B. Adamczyk: Professor dr Emanuel Trembaczowski (1924­1993), Wiadomo ci Uniwersyteckie, 3, 3 (19), Lublin, (1993). B. Adamczyk: Poster Seminars for the 4th and 5th Year Students of Physics (Teaching Methods at Universities), Institute of Physics Annual Report 1993, 85. B. Adamczyk: U Brata Alberta. Rozmowa z ksi dzem Janem Mazurem, Listy Rotaria skie, 3, 4 (6), 1993, 16. B. Adamczyk: Professor dr Emanuel Trembaczowski (1924­1993), Wiadomo ci Uniwersyteckie, 3, 3 (19), Lublin, (1993). B. Adamczyk, T. Durakiewicz: Pró nia jako temat na XXXIV Pokazach z Fizyki, Lublin 1993, Technologia Elektronowa, V Konferencja Naukowa ELTE '94, Szczyrk, kwiecie 1994. B. Adamczyk: Póá wieku ¿zyki w UMCS. II. O rodek ¿zyki do wiadczalnej UMCS w latach 1976­1994, Annales UMCS, Physica AAA (1994), 45­64. B. Adamczyk: Department of Applied Physics at the Institute of Physics in the 50-th Anniversary of Maria Curie-Skáodowska University, Institute of Physics Annual Report 1994, 76. 24. B. Adamczyk: My View of the Present Institute of Physics in the 50-th Anniversary of Maria Curie-Skáodowska University, Institute of Physics Annual Report 1994, 75. 25. B. Adamczyk: Zakáad Fizyki Stosowanej IF UMCS w 50-lecie Uniwersytetu, Annales UMCS, Physica AAA (1994), 115­138. 26. B. Adamczyk: Video-Echo ­ Talking Puppet as a Delayed Auditory ­ Visual Feedback Aid for Stutterers, Institute of Physics Annual Report 1995, 67. 27. B. Adamczyk: My Adventure with Agrophysics, Polish Society of Agrophysics, Biuletyn Informacyjny, 8 (1999), 7­11, in Polish. 28. B. Adamczyk, L. Michalak: Ecological experiments on physics, XI "School Physics with Elements of Agrophysics", Lublin, 27­28 September 1999, Wyd. Nauk. FRNA 2 (1999), 13­21, in Polish. PATENTY PATENTS B. Adamczyk: Sposób korekcji mowy drog telefoniczn oraz urz dzenie do stosowania tego sposobu, Patent nr 47696 (1964), zgáoszono (submitted in) 1962. B. Adamczyk: Sposób zdalnego pomiaru niewspóátorowo ci áopat wirnika no nego migáowca i urz dzenie do stosowania tego sposobu, Patent nr 78389 (1976), zgáoszono (submitted in) 1972. B. Adamczyk, B. Aramowicz: Termoemisyjne ródáo jonów, Patent nr 86074 (1978), (submitted in) zgáoszono 1974. B. Adamczyk, J. D bek, J. Koperwas: Sposób oceny przydatno ci duraluminiowych powierzchni anodowanych do klejenia, Patent nr 96725 (1979), zgáoszono (submitted in) 1979. T. Olech, B. Adamczyk, J. Siewielec, J. D bek: Sposób i urz dzenie do oceny przydatno ci duraluminiowych powierzchni do klejenia, Patent nr 131276 (1986), zgáoszono (submitted in) 1979. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, E. Smoáka, Z. Bie yca: Pogáosowy korektor mowy, Patent nr 122489 (1986), zgáoszono (submitted in) 1979. B. Adamczyk, W. Kuniszyk-Jó kowiak, Z. Skorzy ski, J. Czarnota: Echo-rewerberacyjny korektor mowy dla j kaj cych si , Patent nr 130362 (1986), zgáoszono (submitted in) 1980.

Journal

Annales UMCS, Physicade Gruyter

Published: Jan 1, 2012

There are no references for this article.