Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Profesor UAM Dr Hab. Jan Tamulewicz 18.02.1945-5.03.2008

Profesor UAM Dr Hab. Jan Tamulewicz 18.02.1945-5.03.2008 DOI: 10.2478/v10116-009-0001-5 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK¥ ZACHODNI¥ Seria A ­ Geografia Fizyczna, Tom 59: 7­9 2008 Profesor Jan Tamulewicz urodzi³ siê 18 lutego 1945 roku w Zawykach ko³o Bia³egostoku, w rodzinie robotniczej. W po³owie 1948 roku wraz z rodzicami zamieszka³ w Barlinku. Tam uczêszcza³ do szko³y podstawowej i liceum ogólnokszta³c¹cego. W roku 1965 rozpocz¹³ studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM. Po studiach geograficznych odbytych w latach 1965­1970 zosta³ przyjêty na sta¿ asystencki w Zak³adzie Meteorologii i Klimatologii UAM. W roku 1971 zosta³ zatrudniony na stanowisku asystenta. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej 1 czerwca 1978 roku zosta³ powo³any na stanowisko adiunkta w Zak³adzie Klimatologii Instytutu Geografii UAM. W 1993 roku uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego i by³ mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM. Dorobek naukowy dr. Jana Tamulewicza jest znaczny ­ obejmuje 86 pozycji bibliograficznych w formie artyku³ów, rozpraw i monografii naukowych oraz ksi¹¿ek popularnonaukowych. Szeoeæ opracowañ zosta³o opublikowanych w jêzyku angielskim. Dzia³alnooeæ naukowo-badawcza Profesora Jana Tamulewicza koncentrowa³a siê przede wszystkim na kompleksowej analizie opadów atmosferycznych. Dziêki Jego badaniom zosta³y rozpoznane cechy struktury pola opadów atmosferycznych na obszarze Polski. W opracowaniach zawarto nowe spojrzenie na zagadnienie struktury czasowej i przestrzennej opadów atmosferycznych w Polsce. Dociekliwooeæ i pasja badawcza Profesora Tamulewicza sprawi³y, i¿ opracowania pooewiêcone tak wnikliwej i wszechstronnej analizie zagadnienia opadów atmosferycznych w Polsce mo¿na zaliczyæ do pionierskich. Bardzo aktywne by³o w³¹czenie siê Profesora Tamulewicza w nurt badañ w ramach podprogramu CPBP 04.10.03, Prof. UAM dr hab. Jan Tamulewicz realizowanego w Zak³adzie Klimatologii. Te badania zaowocowa³y w postaci licznych, wykonanych na wysokim poziomie naukowym, opracowañ samodzielnych i przez zespó³ pracowników Zak³adu Klimatologii. Badania dotyczy³y zagadnieñ struktury bilansu radiacyjnego ró¿nych powierzchni objêtych pojêciem krajobrazu rolniczego. Profesor Tamulewicz dokona³ tak¿e próby adaptacji do warunków przyrodniczych Niziny Wielkopolskiej formu³ empirycznych umo¿liwiaj¹cych szacowanie wielkooeci natê¿enia sk³adowych bilansu promieniowania na podstawie danych wybranych elementów meteorologicznych. W ostatnich latach Profesor wiele uwagi pooewiêca³ badaniom topoklimatycznym obszarów o zró¿nicowanym u¿ytkowaniu. Udzia³ Profesora Jana Tamulewicza w roku 1977 w ekspedycji naukowej do Mongolii, zorganizowanej przez Instytut Geografii PAN i Instytut Geografii UAM, zaowocowa³ kilkoma opracowaniami dotycz¹cymi parowania potencjalnego w warunkach klimatu kontynentalnego oraz oceny dynamiki dobowego przebiegu wybranych elementów meteorologicznych i ich miêdzydobowej zmiennooeci. Profesor Tamulewicz odby³ sta¿e naukowe w: Zak³adzie Klimatologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, Katedrze Klimatologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Katedrze Geografii Fizycznej Uniwersytetu Gorkiego w Charkowie. Wielokrotne organizowanie badañ terenowych w ramach praktyk studenckich z zakresu meteorologii oraz badañ meteorologicznych na studenckich obozach naukowych by³o impulsem do znacznego rozszerzenia Jego problematyki badawczej. Sta³ siê Profesor znawc¹ zagadnieñ wchodz¹cych w zakres topoklimatologii. W ramach umowy o wspó³pracy miêdzy Katedr¹ Geografii Fizycznej Uniwersytetu w Charkowie a Zak³adem Klimatologii UAM bra³ udzia³ w badaniach klimatu obszarów zurbanizowanych. W ramach tej problematyki wykona³ liczne opracowania opublikowane w periodykach naukowych b¹dY wykonane dla konkretnych u¿ytkowników. Aktywnooeæ badawcza Profesora Tamulewicza sprawi³a, ¿e bardzo czêsto bra³ udzia³ w ¿yciu naukowym. By³ recenzentem ooemiu rozpraw doktorskich. Uczestniczy³ w licznych konferencjach krajowych, prezentuj¹c wyniki swoich badañ, oraz konferencjach o zasiêgu miêdzynarodowym (W³ochy, Finlandia, Szwajcaria). Tematyka badawcza Profesora Tamulewicza obejmowa³a szerokie spektrum zagadnieñ klimatologicznych. W ostatnich latach pracowa³ nad nowatorskimi sposobami analizy struktury pola opadów atmosferycznych, wykorzystuj¹c rastrow¹ bazê danych opadów atmosferycznych dla Polski i aplikuj¹c metodê sk³adowych g³ównych powierzchni trendu. Interdyscyplinarne spojrzenie Profesora Tamulewicza na zagadnienie opadów atmosferycznych zaowocowa³o opracowaniami dotycz¹cymi odczynu i przewodnictwa elektrolitycznego opadów w Wielkopolskim Parku Narodowym w kontekoecie kierunków nap³ywu mas powietrza. Profesor Tamulewicz kontynuowa³ tak¿e terenowe badania topoklimatyczne na terenie parków narodowych ­ S³owiñskiego i Wielkopolskiego. Woeród wielu zagadnieñ naukowych, którymi zajmowa³ siê Profesor, znalaz³y siê tak¿e antropogeniczne czynniki klimatu i cechy klimatu odczuwalnego Poznania. Profesor Tamulewicz by³ wyró¿niaj¹cym siê dydaktykiem bardzo lubianym przez m³odzie¿. Wyspecjalizowa³ siê w prowadzeniu wyk³adów oraz æwiczeñ z zakresu meteorologii synoptycznej. Mia³ tak¿e wielkie dooewiadczenie w prowadzeniu zajêæ terenowych z zakresu meteorologii oraz geografii regionalnej. Prowadzi³ seminaria i pracowniê Prof. UAM dr hab. Jan Tamulewicz magistersk¹ na studiach dziennych i zaocznych. Wykszta³ci³ ponad 200 magistrów. Pod kierunkiem Profesora Tamulewicza zosta³a przygotowana jedna rozprawa doktorska, jednak przedwczesna oemieræ nie pozwoli³a Jemu na zakoñczenie przewodu doktorskiego. Przez kilkanaoecie lat pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora w Instytucie Geografii Fizycznej i Kszta³towania OErodowiska Geograficznego. Pe³ni¹c funkcjê sekretarza komitetu redakcyjnego Badañ Fizjograficznych nad Polsk¹ Zachodni¹, wydawanego przez PTPN, czuwa³ nad regularnym ukazywaniem siê tego periodyku oraz przyczyni³ siê do zmiany jego szaty graficznej. Wielokrotnie pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego wydzia³owej komisji ds. rekrutacji. Profesor by³ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Profesor Tamulewicz przez wiele lat by³ opiekunem sekcji klimatyczno-meteorologicznej Studenckiego Ko³a Naukowego Geografów UAM, uczestniczy³ w wielu studenckich badaniach, seminariach oraz letnich obozach naukowych. Przez wiele lat bra³ udzia³ w pracach Okrêgowego Komitetu Olimpiad Geograficznych i by³ cz³onkiem jury. Wyniki dociekañ naukowych oraz osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych Profesora by³y wielokrotnie wyró¿niane nagrodami Rektora UAM. Przedwczesna oemieræ Profesora Jana Tamulewicza to wielki uszczerbek dla dzia³alnooeci naukowej nie tylko Zak³adu Klimatologii, ale równie¿ ca³ego Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych. Grono wspó³pracowników straci³o w osobie Profesora ¿yczliwego Kolegê i serdecznego Przyjaciela. Czeoeæ Jego Pamiêci. Prof. zw. dr hab. Alojzy Wooe Kierownik Zak³adu Klimatologii Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia de Gruyter

Profesor UAM Dr Hab. Jan Tamulewicz 18.02.1945-5.03.2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/profesor-uam-dr-hab-jan-tamulewicz-18-02-1945-5-03-2008-Ua7gtEec5H

References

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
2081-6014
DOI
10.2478/v10116-009-0001-5
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

DOI: 10.2478/v10116-009-0001-5 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK¥ ZACHODNI¥ Seria A ­ Geografia Fizyczna, Tom 59: 7­9 2008 Profesor Jan Tamulewicz urodzi³ siê 18 lutego 1945 roku w Zawykach ko³o Bia³egostoku, w rodzinie robotniczej. W po³owie 1948 roku wraz z rodzicami zamieszka³ w Barlinku. Tam uczêszcza³ do szko³y podstawowej i liceum ogólnokszta³c¹cego. W roku 1965 rozpocz¹³ studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM. Po studiach geograficznych odbytych w latach 1965­1970 zosta³ przyjêty na sta¿ asystencki w Zak³adzie Meteorologii i Klimatologii UAM. W roku 1971 zosta³ zatrudniony na stanowisku asystenta. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej 1 czerwca 1978 roku zosta³ powo³any na stanowisko adiunkta w Zak³adzie Klimatologii Instytutu Geografii UAM. W 1993 roku uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego i by³ mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM. Dorobek naukowy dr. Jana Tamulewicza jest znaczny ­ obejmuje 86 pozycji bibliograficznych w formie artyku³ów, rozpraw i monografii naukowych oraz ksi¹¿ek popularnonaukowych. Szeoeæ opracowañ zosta³o opublikowanych w jêzyku angielskim. Dzia³alnooeæ naukowo-badawcza Profesora Jana Tamulewicza koncentrowa³a siê przede wszystkim na kompleksowej analizie opadów atmosferycznych. Dziêki Jego badaniom zosta³y rozpoznane cechy struktury pola opadów atmosferycznych na obszarze Polski. W opracowaniach zawarto nowe spojrzenie na zagadnienie struktury czasowej i przestrzennej opadów atmosferycznych w Polsce. Dociekliwooeæ i pasja badawcza Profesora Tamulewicza sprawi³y, i¿ opracowania pooewiêcone tak wnikliwej i wszechstronnej analizie zagadnienia opadów atmosferycznych w Polsce mo¿na zaliczyæ do pionierskich. Bardzo aktywne by³o w³¹czenie siê Profesora Tamulewicza w nurt badañ w ramach podprogramu CPBP 04.10.03, Prof. UAM dr hab. Jan Tamulewicz realizowanego w Zak³adzie Klimatologii. Te badania zaowocowa³y w postaci licznych, wykonanych na wysokim poziomie naukowym, opracowañ samodzielnych i przez zespó³ pracowników Zak³adu Klimatologii. Badania dotyczy³y zagadnieñ struktury bilansu radiacyjnego ró¿nych powierzchni objêtych pojêciem krajobrazu rolniczego. Profesor Tamulewicz dokona³ tak¿e próby adaptacji do warunków przyrodniczych Niziny Wielkopolskiej formu³ empirycznych umo¿liwiaj¹cych szacowanie wielkooeci natê¿enia sk³adowych bilansu promieniowania na podstawie danych wybranych elementów meteorologicznych. W ostatnich latach Profesor wiele uwagi pooewiêca³ badaniom topoklimatycznym obszarów o zró¿nicowanym u¿ytkowaniu. Udzia³ Profesora Jana Tamulewicza w roku 1977 w ekspedycji naukowej do Mongolii, zorganizowanej przez Instytut Geografii PAN i Instytut Geografii UAM, zaowocowa³ kilkoma opracowaniami dotycz¹cymi parowania potencjalnego w warunkach klimatu kontynentalnego oraz oceny dynamiki dobowego przebiegu wybranych elementów meteorologicznych i ich miêdzydobowej zmiennooeci. Profesor Tamulewicz odby³ sta¿e naukowe w: Zak³adzie Klimatologii Uniwersytetu Jagielloñskiego, Katedrze Klimatologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Katedrze Geografii Fizycznej Uniwersytetu Gorkiego w Charkowie. Wielokrotne organizowanie badañ terenowych w ramach praktyk studenckich z zakresu meteorologii oraz badañ meteorologicznych na studenckich obozach naukowych by³o impulsem do znacznego rozszerzenia Jego problematyki badawczej. Sta³ siê Profesor znawc¹ zagadnieñ wchodz¹cych w zakres topoklimatologii. W ramach umowy o wspó³pracy miêdzy Katedr¹ Geografii Fizycznej Uniwersytetu w Charkowie a Zak³adem Klimatologii UAM bra³ udzia³ w badaniach klimatu obszarów zurbanizowanych. W ramach tej problematyki wykona³ liczne opracowania opublikowane w periodykach naukowych b¹dY wykonane dla konkretnych u¿ytkowników. Aktywnooeæ badawcza Profesora Tamulewicza sprawi³a, ¿e bardzo czêsto bra³ udzia³ w ¿yciu naukowym. By³ recenzentem ooemiu rozpraw doktorskich. Uczestniczy³ w licznych konferencjach krajowych, prezentuj¹c wyniki swoich badañ, oraz konferencjach o zasiêgu miêdzynarodowym (W³ochy, Finlandia, Szwajcaria). Tematyka badawcza Profesora Tamulewicza obejmowa³a szerokie spektrum zagadnieñ klimatologicznych. W ostatnich latach pracowa³ nad nowatorskimi sposobami analizy struktury pola opadów atmosferycznych, wykorzystuj¹c rastrow¹ bazê danych opadów atmosferycznych dla Polski i aplikuj¹c metodê sk³adowych g³ównych powierzchni trendu. Interdyscyplinarne spojrzenie Profesora Tamulewicza na zagadnienie opadów atmosferycznych zaowocowa³o opracowaniami dotycz¹cymi odczynu i przewodnictwa elektrolitycznego opadów w Wielkopolskim Parku Narodowym w kontekoecie kierunków nap³ywu mas powietrza. Profesor Tamulewicz kontynuowa³ tak¿e terenowe badania topoklimatyczne na terenie parków narodowych ­ S³owiñskiego i Wielkopolskiego. Woeród wielu zagadnieñ naukowych, którymi zajmowa³ siê Profesor, znalaz³y siê tak¿e antropogeniczne czynniki klimatu i cechy klimatu odczuwalnego Poznania. Profesor Tamulewicz by³ wyró¿niaj¹cym siê dydaktykiem bardzo lubianym przez m³odzie¿. Wyspecjalizowa³ siê w prowadzeniu wyk³adów oraz æwiczeñ z zakresu meteorologii synoptycznej. Mia³ tak¿e wielkie dooewiadczenie w prowadzeniu zajêæ terenowych z zakresu meteorologii oraz geografii regionalnej. Prowadzi³ seminaria i pracowniê Prof. UAM dr hab. Jan Tamulewicz magistersk¹ na studiach dziennych i zaocznych. Wykszta³ci³ ponad 200 magistrów. Pod kierunkiem Profesora Tamulewicza zosta³a przygotowana jedna rozprawa doktorska, jednak przedwczesna oemieræ nie pozwoli³a Jemu na zakoñczenie przewodu doktorskiego. Przez kilkanaoecie lat pe³ni³ funkcjê zastêpcy dyrektora w Instytucie Geografii Fizycznej i Kszta³towania OErodowiska Geograficznego. Pe³ni¹c funkcjê sekretarza komitetu redakcyjnego Badañ Fizjograficznych nad Polsk¹ Zachodni¹, wydawanego przez PTPN, czuwa³ nad regularnym ukazywaniem siê tego periodyku oraz przyczyni³ siê do zmiany jego szaty graficznej. Wielokrotnie pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego wydzia³owej komisji ds. rekrutacji. Profesor by³ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Profesor Tamulewicz przez wiele lat by³ opiekunem sekcji klimatyczno-meteorologicznej Studenckiego Ko³a Naukowego Geografów UAM, uczestniczy³ w wielu studenckich badaniach, seminariach oraz letnich obozach naukowych. Przez wiele lat bra³ udzia³ w pracach Okrêgowego Komitetu Olimpiad Geograficznych i by³ cz³onkiem jury. Wyniki dociekañ naukowych oraz osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych Profesora by³y wielokrotnie wyró¿niane nagrodami Rektora UAM. Przedwczesna oemieræ Profesora Jana Tamulewicza to wielki uszczerbek dla dzia³alnooeci naukowej nie tylko Zak³adu Klimatologii, ale równie¿ ca³ego Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych. Grono wspó³pracowników straci³o w osobie Profesora ¿yczliwego Kolegê i serdecznego Przyjaciela. Czeoeæ Jego Pamiêci. Prof. zw. dr hab. Alojzy Wooe Kierownik Zak³adu Klimatologii Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Journal

Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodniade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.