Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Zprávy z Knihovny Národního Muzea

Zprávy z Knihovny Národního Muzea A C TA M U S E I N AT I O N A L I S P R A G A EDOI: 10.1515/amnpsc-2017-003169–704FSJFT$o)JTUPSJB-JUUFSBSVNtWPMttOPotQQo;13«7:;,/*)07/:/«30%/¶)0.6;&"PI%S-6#0À"/50/¶/22. června 1952 (Praha) – 17. srpna 2016 (Chomutov)9ORĖVNpPURFHQiVRSXVWLOGORXKROHWêNROHJD3K'U/XERã$QWRQtQ¿ORVRIKLVWRULNNQLKRYQtN]QDOHFGČMLQDOFK\PLHKHUPHWLVPXPRGHUQtFKYČGDVYRERGQpKR]HGQiĜVWYt0QR]t]WČFKNGRVLP\VOHOLåHKR]QDMtYãDNQHWXãLOLMDNNRPSOLNRYDQpE\O\MHKRåLYRWQtRVXG\/XERãVHQDURGLOYGČOQLFNpURGLQČY3UD]HDWRWRPČVWRPXXþDURYDORDQHSĜHVWiYDORKRIDVFLQRYDW3RXNRQþHQt]iNODGQtGHYtWLOHWpãNRO\Y\ĜHãLORVREQtSUREOpP\YURGLQČWtPåH YVWRXSLO QD 9RMHQVNRX VWĜHGQt ãNROX VGČORYDFt WHFKQLN\Y1RYRP0HVWČQDG9iKRPGRNDGHWN\MDNĜtNiYDO9SUĤEČKX OHW ± ]DþDO SRVWXSQČ FKiSDW åH UR]KRGQXWtQHE\ORWtPQHMVSUiYQČMãtP6USQRYiRNXSDFHDQiVOHGQêQiVWXSQRUPDOL]DFHKRSĜLPČO\NQHMHGQRGXFKpPXUR]KRGQXWtYRMHQVNRXãNROXRSXVWLW7RRYãHPQHE\ORWHKG\YĤEHFVQDGQp0XVHOERMNRWRYDWY\XþRYiQt]iPČUQČND]LWVYp]NRXãN\GRNRQFHY\SUiYČOLRWRPåHVSiOLOXQLIRUPX3RþW\ĜHFKOHWHFKVHPXSRGDĜLOR]YRMHQVNpãNRO\RGHMtWDSUDNWLFN\LKQHGE\OSRYROiQQDGYDURN\]iNODGQtYRMHQVNpSUH]HQþQtVOXåE\3RWČFKWRGYRXOHWHFKQDVWRXSLOYURFHQHMSUYHMDNRGČOQtNGRý.'3UDKDRURNDSĤOSR]GČMLGR1iURGQtKRSRGQLNX3UHID3UDKDNGHVHVWDOMHĜiEQtNHP3DQHO\SURVWDYEX-LåQtKRPČVWDQDMHĜiEXSĜHPLVĢRYDOGRURNX1DWXWRSURIHVLYåG\Y]SRPtQDOVKUGRVWt9WpWRGREČVHWDNpVEOtåLOV SUDåVNêP XQGHUJURXQGHP MHKRå SURVWĜHGt E\OR ]iURYHĖGUVQpLLQWHOHNWXiOQt6QDGYUR]KRYRUHFKVGDOãtPLYODVDWêPL¿OR]RI\SRFKRSLOåHÄPiQDYtF³D]DKiMLOGiONRYpVWXGLXPJ\PQi]LD Y 3UD]H /LEQL NWHUp ]DNRQþLO WDNp Y URFH 9URFHVHSRSUYpRåHQLOD]WRKRWRPDQåHOVWYtVHQDURGLODGFHUD/HQND0DWXULWDMHKRWRXKXSRY]GČOiQtQHQDSOQLODSURWR]DþDOVWXGRYDW¿OR]R¿LDKLVWRULLQD)LOR]R¿FNpIDNXOWČ8QLYHU]LW\.DUORY\6~VPČYHPY\SUiYČOåHGRWpGRE\E\OMDNRÄ¿OR]RIXMtFtMHĜiEQtN³REOtEHQFHP(JRQD%RQG\KRDOHMDNRVWXGHQW¿OR]R¿HSĜHVWDOEêW]DMtPDYêP$E\PRKOVWXGLXP]YOiGDWRSXVWLOSRGQLN3UHIDQHFHOêURNSUDFRYDOMDNRUHIHUHQWYÒVWDYXãNROVNêFKLQIRUPDFtDYOHWHFK±MDNR ]DPČVWQDQHF DQWLNYDULiWX Y -HþQp XOLFL 7DP PX GDORVXGSRSUYpPRåQRVWQDKOpGQRXWGRVYČWDVWDUêFKNQLKD]GHSRWNDO VYRX GUXKRX PDQåHONRX /DGČQX VH NWHURX VH PXSRVWXSQČQDURGLOLWĜLV\QRYp)LOLSâLPRQD'DQLHO9URFHRGHãHOSĜHGHYãtP]¿QDQþQtFKGĤYRGĤ]DQWLNYDULiWXGRNRWHOQ\2EYRGQtKR~VWDYXQiURGQtKR]GUDYtQD3UD]HSDNSRNUDþRYDOYWpåHUROLYOHWHFK±YÒĜDGXGĤFKRGRYpKR]DEH]SHþHQtYOHWHFK±RSČWMDNRWRSLþD VNODGQtN Y SRGQLNX 6WDYE\ VLOQLF D åHOH]QLF 9HGOH WRKRVL SĜLY\GČOiYDO UĤ]QêPL EULJiGDPL 9 URFH ~VSČãQČ]DNRQþLO VWXGLXP QD )LOR]R¿FNp IDNXOWČ GLSORPRYRX SUDFtÄ-RVHI'XUGtN±SUYQtSURIHVRU¿OR]R¿HQDREQRYHQpþHVNpXQLYHU]LWČ6WXGLH]GČMLQþHVNp¿OR]R¿HVWROHWt³3RþiWNHPURNXQDVWRXSLOMDNRRGERUQêNXOWXUQČYêFKRYQêSR]GČMLMDNRYê]NXPQêDYêYRMRYêSUDFRYQtNGRÒVWĜHGQtKRPX]HRORJLFNpKRNDELQHWX1iURGQtKRPX]HD-LåYSUĤEČKXURNXQDYi]DOVW\N\VSUDFRYQtN\.QLKRYQ\1iURGQtKRPX]HDDWDNVHVWDORåHGQHOLVWRSDGXVQiPLFKRGLOSRMiVDMtFtFKSUDåVNêFKXOLFtFKVWUDQVSDUHQWHPÄ1iURGQtPX]HXP V QiURGHP³ 3UDYGČSRGREQČ E\O L DXWRUHP WRKRWRKHVOD.RQFHP URNX E\O YãHREHFQČ QHREOtEHQê ÒVWĜHGQt PX]HRORJLFNê NDELQHW ]UXãHQ D /XERã E\O SĜHYHGHQ GR.QLKRYQ\ 1iURGQtKR PX]HD RGGČOHQt ]iPHFNêFK NQLKRYHQ NGH Y\WUYDO Då GR VYp VPUWL 9HGOH EČåQêFK NQLKRYQLFNêFKþLQQRVWtDRGERUQpSUiFHVHYČQRYDOLSRSXODUL]DFL]iPHFNêFKNQLKRYHQ2EMHYLOYWČFKWRKLVWRULFNêFKIRQGHFKĜDGX WpPDW NWHUi SXEOLNDþQČ D YêVWDYQČ Y\XåtYDO 9 SUYQtSRORYLQČOHWVSROXSUDFRYDOMDNRDXWRUþOiQNĤVUĤ]QêPLSHULRGLN\ NWHUp PČO\ YČWãLQRX MHSLþt åLYRW $QWLTXH 3iWHN 6WDURåLWQRVWL D XPČQt 1HLUHSRUW DM D SĜLY\GČOiYDO VLNPX]HMQtPXSODWXSRGVWDWQČQLåãtPXQHåPČOYGČOQLFNêFKSURIHVtFKLSRXOLþQtPSURGHMHPSRKOHGĤQD6WDURPČVWVNpPQiPČVWt=iURYHĖY\XåLOPRåQRVWtREQRYHQpREþDQVNpVSROHþQRVWLDDNWLYQČVH]DSRMLOQHMSUYHGRþLQQRVWL8QLYHUVDOLHVSROHþQRVWLþHVNêFKKHUPHWLNĤ=GH]tVNDOPQRKRQRYêFKSRGQČWĤ NWHUp Y\XåtYDO LYH VYp SUiFL Y]iPHFNêFKNQLKRYQiFK9WpWRGREČXVSRĜiGDOYêVWDY\QDSĜÄ5HJQXPDOFK\PLDH³© 2016 Petr Mašek, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License.69(NM duben – září 1994, Bad Urach 1995), „Novum lumenchymicum“ (Český Těšín 1998), na dalších se významněautorsky podílel, např. „Opus http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum de Gruyter

Zprávy z Knihovny Národního Muzea

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/zpr-vy-z-knihovny-n-rodn-ho-muzea-5pCFfFrL0f

References

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2016 Petr Mašek, published by De Gruyter Open
ISSN
2570-687X
eISSN
2570-687X
DOI
10.1515/amnpsc-2017-0031
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

A C TA M U S E I N AT I O N A L I S P R A G A EDOI: 10.1515/amnpsc-2017-003169–704FSJFT$o)JTUPSJB-JUUFSBSVNtWPMttOPotQQo;13«7:;,/*)07/:/«30%/¶)0.6;&"PI%S-6#0À"/50/¶/22. června 1952 (Praha) – 17. srpna 2016 (Chomutov)9ORĖVNpPURFHQiVRSXVWLOGORXKROHWêNROHJD3K'U/XERã$QWRQtQ¿ORVRIKLVWRULNNQLKRYQtN]QDOHFGČMLQDOFK\PLHKHUPHWLVPXPRGHUQtFKYČGDVYRERGQpKR]HGQiĜVWYt0QR]t]WČFKNGRVLP\VOHOLåHKR]QDMtYãDNQHWXãLOLMDNNRPSOLNRYDQpE\O\MHKRåLYRWQtRVXG\/XERãVHQDURGLOYGČOQLFNpURGLQČY3UD]HDWRWRPČVWRPXXþDURYDORDQHSĜHVWiYDORKRIDVFLQRYDW3RXNRQþHQt]iNODGQtGHYtWLOHWpãNRO\Y\ĜHãLORVREQtSUREOpP\YURGLQČWtPåH YVWRXSLO QD 9RMHQVNRX VWĜHGQt ãNROX VGČORYDFt WHFKQLN\Y1RYRP0HVWČQDG9iKRPGRNDGHWN\MDNĜtNiYDO9SUĤEČKX OHW ± ]DþDO SRVWXSQČ FKiSDW åH UR]KRGQXWtQHE\ORWtPQHMVSUiYQČMãtP6USQRYiRNXSDFHDQiVOHGQêQiVWXSQRUPDOL]DFHKRSĜLPČO\NQHMHGQRGXFKpPXUR]KRGQXWtYRMHQVNRXãNROXRSXVWLW7RRYãHPQHE\ORWHKG\YĤEHFVQDGQp0XVHOERMNRWRYDWY\XþRYiQt]iPČUQČND]LWVYp]NRXãN\GRNRQFHY\SUiYČOLRWRPåHVSiOLOXQLIRUPX3RþW\ĜHFKOHWHFKVHPXSRGDĜLOR]YRMHQVNpãNRO\RGHMtWDSUDNWLFN\LKQHGE\OSRYROiQQDGYDURN\]iNODGQtYRMHQVNpSUH]HQþQtVOXåE\3RWČFKWRGYRXOHWHFKQDVWRXSLOYURFHQHMSUYHMDNRGČOQtNGRý.'3UDKDRURNDSĤOSR]GČMLGR1iURGQtKRSRGQLNX3UHID3UDKDNGHVHVWDOMHĜiEQtNHP3DQHO\SURVWDYEX-LåQtKRPČVWDQDMHĜiEXSĜHPLVĢRYDOGRURNX1DWXWRSURIHVLYåG\Y]SRPtQDOVKUGRVWt9WpWRGREČVHWDNpVEOtåLOV SUDåVNêP XQGHUJURXQGHP MHKRå SURVWĜHGt E\OR ]iURYHĖGUVQpLLQWHOHNWXiOQt6QDGYUR]KRYRUHFKVGDOãtPLYODVDWêPL¿OR]RI\SRFKRSLOåHÄPiQDYtF³D]DKiMLOGiONRYpVWXGLXPJ\PQi]LD Y 3UD]H /LEQL NWHUp ]DNRQþLO WDNp Y URFH 9URFHVHSRSUYpRåHQLOD]WRKRWRPDQåHOVWYtVHQDURGLODGFHUD/HQND0DWXULWDMHKRWRXKXSRY]GČOiQtQHQDSOQLODSURWR]DþDOVWXGRYDW¿OR]R¿LDKLVWRULLQD)LOR]R¿FNpIDNXOWČ8QLYHU]LW\.DUORY\6~VPČYHPY\SUiYČOåHGRWpGRE\E\OMDNRÄ¿OR]RIXMtFtMHĜiEQtN³REOtEHQFHP(JRQD%RQG\KRDOHMDNRVWXGHQW¿OR]R¿HSĜHVWDOEêW]DMtPDYêP$E\PRKOVWXGLXP]YOiGDWRSXVWLOSRGQLN3UHIDQHFHOêURNSUDFRYDOMDNRUHIHUHQWYÒVWDYXãNROVNêFKLQIRUPDFtDYOHWHFK±MDNR ]DPČVWQDQHF DQWLNYDULiWX Y -HþQp XOLFL 7DP PX GDORVXGSRSUYpPRåQRVWQDKOpGQRXWGRVYČWDVWDUêFKNQLKD]GHSRWNDO VYRX GUXKRX PDQåHONRX /DGČQX VH NWHURX VH PXSRVWXSQČQDURGLOLWĜLV\QRYp)LOLSâLPRQD'DQLHO9URFHRGHãHOSĜHGHYãtP]¿QDQþQtFKGĤYRGĤ]DQWLNYDULiWXGRNRWHOQ\2EYRGQtKR~VWDYXQiURGQtKR]GUDYtQD3UD]HSDNSRNUDþRYDOYWpåHUROLYOHWHFK±YÒĜDGXGĤFKRGRYpKR]DEH]SHþHQtYOHWHFK±RSČWMDNRWRSLþD VNODGQtN Y SRGQLNX 6WDYE\ VLOQLF D åHOH]QLF 9HGOH WRKRVL SĜLY\GČOiYDO UĤ]QêPL EULJiGDPL 9 URFH ~VSČãQČ]DNRQþLO VWXGLXP QD )LOR]R¿FNp IDNXOWČ GLSORPRYRX SUDFtÄ-RVHI'XUGtN±SUYQtSURIHVRU¿OR]R¿HQDREQRYHQpþHVNpXQLYHU]LWČ6WXGLH]GČMLQþHVNp¿OR]R¿HVWROHWt³3RþiWNHPURNXQDVWRXSLOMDNRRGERUQêNXOWXUQČYêFKRYQêSR]GČMLMDNRYê]NXPQêDYêYRMRYêSUDFRYQtNGRÒVWĜHGQtKRPX]HRORJLFNpKRNDELQHWX1iURGQtKRPX]HD-LåYSUĤEČKXURNXQDYi]DOVW\N\VSUDFRYQtN\.QLKRYQ\1iURGQtKRPX]HDDWDNVHVWDORåHGQHOLVWRSDGXVQiPLFKRGLOSRMiVDMtFtFKSUDåVNêFKXOLFtFKVWUDQVSDUHQWHPÄ1iURGQtPX]HXP V QiURGHP³ 3UDYGČSRGREQČ E\O L DXWRUHP WRKRWRKHVOD.RQFHP URNX E\O YãHREHFQČ QHREOtEHQê ÒVWĜHGQt PX]HRORJLFNê NDELQHW ]UXãHQ D /XERã E\O SĜHYHGHQ GR.QLKRYQ\ 1iURGQtKR PX]HD RGGČOHQt ]iPHFNêFK NQLKRYHQ NGH Y\WUYDO Då GR VYp VPUWL 9HGOH EČåQêFK NQLKRYQLFNêFKþLQQRVWtDRGERUQpSUiFHVHYČQRYDOLSRSXODUL]DFL]iPHFNêFKNQLKRYHQ2EMHYLOYWČFKWRKLVWRULFNêFKIRQGHFKĜDGX WpPDW NWHUi SXEOLNDþQČ D YêVWDYQČ Y\XåtYDO 9 SUYQtSRORYLQČOHWVSROXSUDFRYDOMDNRDXWRUþOiQNĤVUĤ]QêPLSHULRGLN\ NWHUp PČO\ YČWãLQRX MHSLþt åLYRW $QWLTXH 3iWHN 6WDURåLWQRVWL D XPČQt 1HLUHSRUW DM D SĜLY\GČOiYDO VLNPX]HMQtPXSODWXSRGVWDWQČQLåãtPXQHåPČOYGČOQLFNêFKSURIHVtFKLSRXOLþQtPSURGHMHPSRKOHGĤQD6WDURPČVWVNpPQiPČVWt=iURYHĖY\XåLOPRåQRVWtREQRYHQpREþDQVNpVSROHþQRVWLDDNWLYQČVH]DSRMLOQHMSUYHGRþLQQRVWL8QLYHUVDOLHVSROHþQRVWLþHVNêFKKHUPHWLNĤ=GH]tVNDOPQRKRQRYêFKSRGQČWĤ NWHUp Y\XåtYDO LYH VYp SUiFL Y]iPHFNêFKNQLKRYQiFK9WpWRGREČXVSRĜiGDOYêVWDY\QDSĜÄ5HJQXPDOFK\PLDH³© 2016 Petr Mašek, published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License.69(NM duben – září 1994, Bad Urach 1995), „Novum lumenchymicum“ (Český Těšín 1998), na dalších se významněautorsky podílel, např. „Opus

Journal

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarumde Gruyter

Published: Dec 1, 2016

There are no references for this article.